Dự kiến lịch công tác của UBND thành phố Phúc Yên

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên