MoTa
  
  
ChuDauTu
  
DiaDiem
  
  
  
  
  
  
0
Dự án kêu gọi đầu tưDự án kêu gọi đầu tưDự án kêu gọi đầu tưDự án kêu gọi đầu tưDự án kêu gọi đầu tư
NoDự án đang triển khai
Nguyễn Kim Anh
120,000,000
Hưng Yên
120,000
ApprovedHội nông dân tỉnhHội nông dân tỉnh
  
0
Dự án kêu gọi viện trợ chính phủDự án kêu gọi viện trợ chính phủDự án kêu gọi viện trợ chính phủDự án kêu gọi viện trợ chính phủDự án kêu gọi viện trợ chính phủ
NoDự án mời gọi đầu tư
Chính Phủ
0
0
ApprovedSở nông nghiệp và phát triển nông thôngĐoàn thanh niên cộng sản HCM tỉnh