Chuyên mục hỏi đáp

 
Hỏi Đáp >> Chi tiết câu hỏi

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như sau: - Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri và việc lập danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân (cơ quan lập danh sách cử tri) giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết. - Trách nhiệm xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử thực hiện hoặc phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã (người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử cư trú) và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hiệp thương. - Các khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử do Ban bầu cử giải quyết theo thẩm quyền (không xem xét, giải quyết đối với những đơn khiếu nại, tố cáo nặc danh); - Những khiếu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử tiếp nhận, giải quyết và ghi rõ cách giải quyết vào biên bản. Nếu Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải báo cáo Ban bầu cử giải quyết; - Chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết và những khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết nhưng đương sự vẫn không đồng ý đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp khoá mới để giải quyết theo thẩm quyền.