Chuyên mục hỏi đáp

 
Hỏi Đáp >> Chi tiết câu hỏi

Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào?

Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào?

Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.