Giới thiệu

 
Giới thiệu

DÂN SỐ

Thành phố Phúc Yên có 12.013,05 ha diện tích tự nhiên và dân số 155.435 người (tính đến 12/2017); gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc với 08 phường: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Hùng Vương, Phúc Thắng, Xuân Hòa, Đồng Xuân, Tiền Châu, Nam Viêm và 02 xã: Cao Minh, Ngọc Thanh.

Mật độ dân số của thành phố đạt khoảng 772 người/km2, tốc độ tăng dân số tự nhiên khoảng 1,1‰ (năm 2017). Dân số của thành phố trong những năm qua có xu hướng tăng nhanh ở khu vực thành thị và tăng không nhiều ở nông thôn.

Dân số thường trú khu vực nội thành 77.835 người, tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân trên địa bàn khu vực nội thành64.436 người; số lượng lao động phi nông nghiệp đang làm việc trong ngành nghề thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng là 54.642 người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 84,8%.

Ngày đăng: 09/10/2013