Chuyên mục phòng, chống Covid-19

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 12/01/2022 đến 15h00 ngày 13/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (14/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 12/01/2022 đến 15h00 ngày 13/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 11/01/2022 đến 15h00 ngày 12/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (13/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 11/01/2022 đến 15h00 ngày 12/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 10/01/2022 đến 15h00 ngày 11/01/2022trên địa bàn thành phố Phúc Yên (12/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 10/01/2022 đến 15h00 ngày 11/01/2022trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 09/01/2022 đến 15h00 ngày 10/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (11/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 09/01/2022 đến 15h00 ngày 10/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 07/01/2022 đến 15h00 ngày 09/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (10/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 07/01/2022 đến 15h00 ngày 09/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 05/01/2022 đến ngày 06/01/2022trên địa bàn thành phố Phúc Yên (07/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 05/01/2022 đến ngày 06/01/2022trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 04/01/2022 đến ngày 05/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (06/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 04/01/2022 đến ngày 05/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 03/01/2022 đến ngày 04/01/2022trên địa bàn thành phố Phúc Yên (06/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 15h00 ngày 03/01/2022 đến ngày 04/01/2022trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ ngày 31/12/2021 đến ngày 03/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên (05/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ ngày 31/12/2021 đến ngày 03/01/2022 trên địa bàn thành phố Phúc Yên...

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ ngày 31/12/2021 đến ngày 03/01/2022trên địa bàn thành phố Phúc Yên (04/01/2022)

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ ngày 31/12/2021 đến ngày 03/01/2022trên địa bàn thành phố Phúc Yên...