Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

HỘI NÔNG DÂN

 

- Số điện thoại: 02113869504, 0213869119

- Địa chỉ Email: hoinongdanphucyen@gmail.com

            1. Chủ tịch: Nguyễn Quốc Hương

            - Cơ quan: 02113869504

            - Di động:

            - Địa chỉ Email: 

            - Lĩnh vực phục trách: Phụ trách chung và phụ trách công tác hội và các phong trào nông dân.

            - Chịu trách nhiệm trước Thị ủy, Hội nông dân tỉnh và BCH HND thị xã, về các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân.

            2. Phó Chủ tịch: Đinh Quang Hưng.

- Cơ quan: 02113869504

- Di động: 0934515008          

- Địa chỉ Email: hungnongdan70@gmail.com

            - Lĩnh vực phục trách: Phụ trách các phong trào thi đua của hội, công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra của hội và một số nhiện vụ được giao khi Chủ tịch hội đi vắng.

            3. Phó Chủ tịch: Hoàng Quý Cường.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

1. Chức năng:

a) Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

b) Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc.

c) Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

2. Nhiệm vụ:

a) Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

b) Vận động, tập hợp, làm lòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

c) Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

d) Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân và tổ chức hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

e) Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dẫn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

f) Mở rộng hoạt động đối ngoại theo quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hóa nông sản, văn hóa Việt Nam với tổ chức nông dân, tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới./.

Ngày đăng: 07/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục