Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

VĂN PHÒNG HĐND & UBND

TỔ CHỨC BỘ MÁY 
Điện thoại:
Email:
 
CHÁNH VĂN PHÒNG:  Kim Đình Hùng
Điện thoại: 02113.872.889
Email:HungKD2@vinhphuc.gov.vn
 
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG : Bùi Quốc Hoàn
Điện thoại: 02113.874.567
Email: hoanBS@vinhphuc.gov.vn
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Tôn Mạnh Cường
Điện thoại: 02113.872.868
Email: cuongtm6@vinhphuc.gov.vn
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: Nguyễn Tiến Anh
Điện thoại: 02113.872.887
Email: AnhNT10@vinhphuc.gov.vn
 

Văn phòng UBND thị xã có chức năng tham mưu tổng hợp giúp UBND thị xã về hoạt động của UBND  thị xã; tham mưu giúp Chủ tịch UBND thị xã về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND thị xã; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của UBND thị xã và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND thị xã.

Đối với những thị xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng UBND thị xã tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Văn phòng UBND thị xã có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 1. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND thị xã trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND thị xã tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, HĐND và UBND cấp xã, để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND cấp thị xã; tham mưu giúp UBND cấp thị xã về công tác thi đua, khen thưởng, ngoại vụ và dân tộc; đồng thời tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của UBND cấp thị xã. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và HĐND, UBND cấp xã.

3. Quản lý thống nhất các văn bản của UBND thị xã theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

4. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND thị xã; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã và của cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND thị xã với Thường trực cấp uỷ cùng cấp, UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể thị xã.

5. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thị xã theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của UBND thị xã.

6. Trình UBND thị xã các chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng UBND thị xã.

7. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND thị xã.

8. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND thị xã.

 

Ngày đăng: 26/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục