Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG NỘI VỤ

1. Họ tên, chức danh đ/c cấp trưởng: Nguyễn Thị Tố Ngà - Trưởng phòng

 - Số điện thoại: 

 - Địa chỉ Emai: 

 - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Phó trưởng phòng:

+ Nguyễn Thị Đông Phương

 - Số điện thoại:

 - Địa chỉ Emai: 

 - Lĩnh vực phụ trách:

+ Nguyễn Việt Hùng

 - Số điện thoại:

 - Địa chỉ Emai: 

 

 - Lĩnh vực phụ trách:

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng./.

Ngày đăng: 10/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục