Tin kinh tế

Thành phố Phúc Yên phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT-XH

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ thành phố Phúc Yên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của địa phương nhằm tạo sự chuyển biến về chất lượng, tăng trưởng hiệu quả kinh tế cũng như giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đảng bộ và các Chi đảng bộ trong toàn thành phố đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy các cấp và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm, trên từng lĩnh vực, đưa ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo nhằm đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các Chỉ thị, Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, của Đảng bộ tỉnh và thành phố, tạo chuyển biến tích cực làm thay đổi về nhận thức, tư duy và cách làm trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

           Thành phố luôn xác định phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và công nghiệp phụ trợ là ngành chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định rõ những thuận lợi và dự báo những khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Những năm qua, kinh tế trên địa bàn tiếp tục có mức tăng trưởng; giá trị sản xuất của các ngành kinh tế bình quân tăng 3,28%; trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng 2,9%; ngành du lịch, dịch vụ tăng 13,16%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,01%. Đến cuối năm 2020, cơ cấu kinh tế của thành phó là: Công nghiệp, xây dựng 93,99%, dịch vụ 5,49%, Nông, lâm nghiệp, thủy sản 0,52%.

Thành phố đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Thành phố luôn xác định phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và công nghiệp phụ trợ là ngành chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế; quan tâm khuyến khích  phát triển tiểu thủ công nghiệp. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ trở thành thế manh trong phát triển kinh tế của địa phương. Các hoạt động dịch vụ ngân hàng, vận tải, bưu chính, viễn thông trên địa bàn phát triển mạnh, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của doanh nghiệp và nhân dân. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, thành phố đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng và mùa vụ, xây dựng các mô hình vùng sản xuất chuyên canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

 

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp cùng được khuyến khích đầu tư

Thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng 16,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt gần 58 triệu đồng/người/năm. Vốn ngân sách thành phố dành cho đầu tư xây dựng cơ bản bình quân đạt trên 337,4 tỷ đồng/năm. Trong 5 năm qua, đã huy động vốn đạt trên 1.900 tỷ đồng để thực hiện 387 dự án. Thành phố đã tập trung chỉ đạo công tác GPMB 254 dự án; triển khai xây dựng 20 dự án chỉnh trang đô thị với số vốn hàng trăm tỷ đồng; 42 dự án đầu tư của ngành giáo dục, chiếm 30% tổng chi ngân sách đầu tư hàng năm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước được quan tâm đầu tư đồng bộ; đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và phục vụ đời sống nhân dân, diện mạo đô thị của thành phố có nhiều thay đổi.

Đi đôi với kinh tế phát triển, đời sống văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao, các phong trào thi đua phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo nhân dân cùng tham gia. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng càng ra sức thi đua học tập, lao động, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới tới các thôn làng, khu phố, làm thay đổi cả về vật chất, tinh thần trong nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, gia đình và trẻ em được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố, ngay từ đầu năm, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các cấp triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.  Tuy nhiên, Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến phát triển kinh tế của Thành phố. Trong  bối cảnh đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Năm 2021, với chủ đề công tác:“ Đảm bảo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Tiếp tục phát triển hạ tầng đô thị và Phục hồi nền kinh tế sau dịch Covid 19 ”, Thành phố đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể và những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 3% -5% so với năm 2020; trong đó: ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4% - 5%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 2% - 4%; ngành dịch vụ tăng 7% - 8%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt và vượt 700 tỷ đồng. An sinh xã hội đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn được hình thành

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố đóng vai trò then chốt cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng; từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tin rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố sẽ đoàn kết, nỗ lực, vượt khó hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021./.

Lan Phương

Ngày đăng: 11/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*