Tin Văn hóa xã hội

Hiệu quả từ các chương trình, chính sách dân tộc, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, các chương trình, chính sách dân tộc đã từng bước giúp đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố Phúc Yên phát huy được tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế; thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng thành phố Phúc Yên văn minh, giàu mạnh.

Thành phố Phúc Yên có hơn 500 hộ là dân tộc thiểu số với 1.166  nhân khẩu chiếm tỷ lệ 5% dân số toàn thành phố, chủ yếu là dân tộc Sán Dìu, sinh sống đan xen trên địa bàn các xã, phường trong toàn thành phố và tập trung đông nhất là ở xã Ngọc Thanh, chiếm 46% dân số toàn xã. Trong những năm qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với vùng DTTS và miền núi trên địa bàn thành phố được Tỉnh và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và đi vào cuộc sống như: Quyết đinh số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt khó khăn, Quyết định 198/2007/QĐ-TTg về bổ sung một số điều của Quyết định 134... Hiện nay, đang tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017- 2020.

Để thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, hằng năm, UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành thực hiện các đề án, dự án, chương trình chính sách dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết toàn dân; triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng vùng thụ hưởng chính sách về thực thi nhiệm vụ, giám sát thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Các nguồn lực chính sách được tập trung ưu tiên xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu về: giao thông, thủy lợi, điện sinh hoạt, trường học, y tế. Đến nay, 100% đường trục liên xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được nhựa hóa hoặc bê tông hoá; trên 95% đường trục liên thôn, xóm được cứng hóa; tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 100%. Hệ thống thủy lợi hồ, đập, kênh, mương được đầu tư xây dựng đảm bảo phục vụ sản xuất cho nhân dân. Trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư phát triển theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Tỷ lệ huy động học sinh vùng dân tộc thiểu số đúng độ tuổi đi học bậc tiểu học và trung học cơ sở đạt 100%.

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2020, thành phố đã lựa chọn và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với người uy tín trong đồng bào DTTS như: gặp mặt cung cấp thông tin; tặng quà nhân dịp lễ, tết; phối họp với Ban Dân tộc tỉnh đưa người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm ở tỉnh ngoài… Qua đó, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao trình độ hiểu biết, thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng KHKT vào sản xuất, tăng thu nhập.

 

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, các hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật được tổ chức thường xuyên giúp bà con DTTS nâng cao trình độ hiểu biết 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng được triển khai thực hiện tốt. Thành phố đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xuống tận địa bàn cơ sở xã, phường để tổ chức các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền các chính sách của Đảng và nhà nước tới bà con nhân dân; vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng cũng như truyền tải các nội dung về các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách bà con dân tộc thiểu số được hưởng. Hệ thống truyền thanh từ Thành phố đến các xã, phường thường xuyên đưa các tin bài về tình hình thực hiện các chính sách pháp luật về công tác giảm nghèo. Nâng cao nhận thức cho cán bộ từ thành phố đến xã, phường, thôn, tổ dân phố về chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo nói chung và chủ trương chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; giúp người dân hiểu được mục đích ý nghĩa của công tác giảm nghèo, nắm được các chính sách giảm nghèo, khơi dậy ý thức tự vươn lên thoát nghèo.

Các chính sách giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Chính sách cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ DTTS sinh sống ở vùng khó khăn đối với xã Ngọc Thanh được thực hiện nghiêm túc; Chính sách hỗ trợ trực tiếp tiền điện, nhà ở cho hộ nghèo; chính sách ưu đãi tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; chính sách vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất; chính sách cho vay thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...được triển khai thực hiện đầy đủ. Các cơ quan chức năng thường xuyên triển khai rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn để cho vay theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ giúp đồng bào dân tộc thiểu số có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, việc thực hiện được gắn liền với chính sách phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Hiện nay, đã có 687 hộ là người DTTS được vay vốn với tổng số tiền 14 tỷ đồng phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tính đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ở vùng đồng bào Dân tộc thiểu số ước đạt 38.000.000đ/người/năm.

Các chính sách phát triển giáo dục vùng DTTS và miền núi được triển khai thực hiện quy mô, hiệu quả, chất lượng từng bước được nâng lên; số trường đạt chuẩn quốc gia đạt mức độ I đạt 100%. Việc duy trì bản sắc của người Sán dìu được thành phố quan tâm gìn giữ. Hiện có 03 câu lạc bộ hát sọong cô tại xã Ngọc Thanh với 87 người tham gia hoạt động sôi nổi và thường xuyên được mời tham gia biểu diễn tại các sự kiện của thành phố, của tỉnh.

Công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên ở trong dân tộc được cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể thành phố quan tâm chú trọng. Tỷ lệ đảng viên, đoàn viên, hội viên là người DTTS tăng qua các năm. Hiện nay số đảng viên là người DTTS trên địa bàn thành phố là 182 đồng chí, đạt 3,88% trên tổng số người DTTS. Ngọc Thanh hiện có 6/7 đồng chí cán bộ người DTTS tham gia Khối Dân vận xã, 5/13 tổ trưởng tổ dân vận là người DTTS. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng đồng bào dân tộc; công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên được chú trọng. Thành phố luôn tạo điều kiện để các địa phương cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tham gia các đợt tập huấn chuyên môn, tuyên truyền của tỉnh và thành phố.

Việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang tạo nên diện mạo nông thôn mới ở xã Ngọc Thanh. Đây cũng chính là động lực quan trọng để thành phố đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

 Lan Phương

Ngày đăng: 20/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*