Tin kinh tế

Đảng bộ phường Nam Viêm chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Với phương châm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong những năm qua, Đảng ủy phường Nam Viêm đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nam Viêm ngày càng đổi mới, phát triển.

Đảng bộ phường Nam Viêm hiện có 305 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Nhằm xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Đảng bộ phường đã tập trung thực hiện các nội dung Giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gắn với hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thực hiện công tác dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...Trong đó, Đảng bộ đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn được Đảng bộ phường tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác thông tin thời sự trong nước và quốc tế được thực hiện thường xuyên và kịp thời... Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời khơi dây tinh thần đoàn kết, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân.

 

Nhiều năm liền Đảng bộ phường Nam Viêm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Cùng với đó, tổ chức bộ máy các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường đã phát triển được 33 đảng viên mới.  Đảng ủy thường xuyên cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhất là cán bộ trong quy hoạch. Đội ngũ cán bộ, công chức phường đáp ứng tiêu chuẩn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ phường thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, tập trung chỉ đạo việc thực hiện xem xét, giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong quần chúng, cán bộ, đảng viên; tiến hành xử lý nghêm các chi ủy, chi bộ đảng, đảng viên có dấu hiệu sai phạm, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên, Đảng bộ phường cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến các tầng lớp nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thăm nắm tình hình tư tưởng, đời sống của quần chúng nhân dân, vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở; vận động quần chúng nhân thi đua học tập, lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngoài ra, Đảng bộ phường còn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới hoạt động của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “ Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” tại đơn vị, địa phương, qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và xây dựng hệ thống trong sạch, vững mạnh. Qua đánh giá phân loại hàng năm có 75% chi bộ trở lên đạt trong sạch vững mạnh; 18% cho bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 64% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

ĐVTN phường Nam Viêm xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng đô thi văn minh, sạch đẹp.

Với việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn phường đã tăng qua từng năm, tổng giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn ước đạt 410 tỷ đồng, bình quân tăng 19%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, năm 2015 là 27,1 triệu đồng/người/năm; đến năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn phường từng bước được nâng cao, cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ phường Nam Viêm sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, coi đây là mục tiêu quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tiếp tục lãnh chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vu- thương mại, tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị. Chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác quốc phòng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy khối đoàn kết toàn dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng phường Nam Viêm phát triển giàu đẹp và văn minh.

Lan Phương

 

Ngày đăng: 22/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*