Tin Văn hóa xã hội

Thành ủy Phúc Yên tăng cường công tác xây dựng Đảng

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, yếu tố quyết định đến thành công trong quá trình lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thời gian qua, Thành ủy Phúc Yên đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện công tác xây dựng Đảng, cũng như năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", Thành ủy Phúc Yên quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, hoàn thành công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo quy định; rà soát sàng lọc đảng viên đang sinh hoạt đảng tại các chi, Đảng bộ trực thuộc; tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo chính sách cán bộ; hoàn thiện các quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn…Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, quy định về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý... Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 04-ĐA/TU ngày 19/06/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2017 - 2020. Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt Chi bộ dưới cơ sở; Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, kịp thời kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy cơ sở. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định điều động và bổ nhiệm, luân chuyển 62 lượt cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố và hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn; Phối hợp, trao đổi ý kiến với cơ quan ngành dọc tỉnh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo một số đơn vị đóng trên địa bàn có tổ chức Đảng trực thuộc.

 

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, đảng viên, Thành ủy Phúc Yên đã lãnh đạo các chi, đảng bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà n­ước; giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, định hướng dư­ luận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Bên cạnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, Thành ủy Phúc yên xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Theo đó, Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đồng thời đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thành ủy đã xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm hàng năm; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với những vấn đề như: Việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Triển khai, thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII); Lãnh đạo việc thực hiện Quyết định số 55 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng thời, tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; lãnh đạo thực hiện quy định về kê khai tài sản...Trong năm 2019, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra 19 tổ chức Đảng cấp dưới và 11 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 16 tổ chức Đảng cấp dưới và 58 đảng viên. Cấp ủy thực hiện giám sát thường xuyên đối với các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy cơ sở đã tiến hành giám sát chuyên đề 01 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên; trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 01, cách chức 01, khai trừ 03 đảng viên; đã đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên, cho rút khỏi danh sách đảng viên 2 người.

 

Nhiều đảng viên tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng

Với những kết quả tích cực đạt được trong công tác xây dựng Đảng của thành phố Phúc Yên thời gian qua, đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Nhân dân đoàn kết, thống nhất tạo thành sức mạnh tổng hợp; Kinh tế phát triển và tăng trưởng khá; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường; Đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã năng động, sáng tạo vận dụng đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, trong thời gian tới, Thành ủy Phúc Yên đã xác định các giải pháp trọng tâm như: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ thành phố. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm như: Các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách; Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, hoàn thành một số công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Lan Phương

Ngày đăng: 24/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*