Tin Văn hóa xã hội

MTTQ thành phố Phúc Yên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân đã không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở thống nhất hành động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương, Uỷ ban MTTQ thành phố đã căn cứ vào tình hình, đặc điểm, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Trên lĩnh vực tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực chủ động trong việc tập hợp đoàn viên, hội viên. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của đoàn viên, hội viên và nhân dân ở khu dân cư, từ đó thu hút tập hợp mọi người tham gia vào các tổ chức. Thực hiện chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, hàng năm có 100% khu dân cư đều tổ chức, trong đó có trên 95% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Thông qua ngày hội đã tạo được không khí phấn khởi, nhiều hoạt động văn hoá thể thao được tổ chức mang tính quần chúng và giáo dục sâu sắc.

Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên đẩy mạnh và làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội một cách có hiệu quả như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong năm năm qua đã đóng góp trên 1,3 tỷ đồng, 7.204 ngày công, hiến 30.070m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, huy động hàng trăm ngàn lượt đoàn viên, hội viên và người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ phố, xây dựng cảnh quan môi trường, cùng nhà nước xây dựng 1.783m rãnh thoát nước, 6.014m2 tấm đan nắp đậy. Vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” được 6.5 tỷ đồng.

MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận độngNgười Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”Tăng cường công tác tuyên truyền  tới  nhân dân và các doanh nghiệp  về vai trò và ý nghĩa  cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, góp phần định hướng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam trong nhân dân, thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng đến quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm nội địa có chất lượng tốt. Nhiều mặt hàng của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đã có vị trí trên thị trường, nhiều thương hiệu Việt được nhân dân đón nhận tích cực như: Thực phẩm, bánh kẹo, hàng may mặc, hàng điện tử...,

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham giac Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, MTTQ các cấp thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, học tập và quán triệt thực hiện Nghị quyết của Tỉnh, của thành phố, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước và MTTQ phát động. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng phối hợp với Hội đồng nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại.

Những thành tựu khởi sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố với việc tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đã khẳng định vai trò, vị thế cũng như uy tín của Mặt trận Tổ quốc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong  tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp  phần  xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 21/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*