Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư TW và Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị

Sáng 13/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư TƯ về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Dự tại điểm cầu Phúc Yên có các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên; Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Thường trực, BTV Thành ủy, ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy

 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến đại điểm cầu thành phố Phúc Yên

Trình bày tại hội nghị những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị 25 của Ban Bí thư TƯ, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh: Đây là văn bản chỉ đạo đầu tiên của Đảng ta về công tác đối ngoại đa phương của đất nước, đưa đối ngoại đa phương thành một nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Theo đó, Ban Bí thư đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo chính và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội, môi trường, giáo dục - đào tạo. Đặc trưng nổi bật của đối ngoại đa phương Việt Nam là luôn có sự kết hợp khéo léo và đồng bộ giữa ngoại giao Nhà nước, trong đó có Quốc hội với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhân dân.

Thông tin về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị, Tiến sĩ Lê Hải Bình đặc biệt chú trọng vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Mở rộng tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới tư duy đối ngoại Đảng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác đối ngoại Đảng.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư và Kế hoạch thực hiện của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, những việc lâu dài để từ đó có giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đồng chí cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi, ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò công tác đối ngoại của Đảng, đối ngoại đa phương trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc triển khai quán triệt thực hiện các Chỉ thị đảm nghiêm túc, hiệu quả./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 13/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*