Thời sự tổng hợp

HĐND thành phố Phúc Yên: Phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

Để kịp thời nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri và nhân dân quan tâm, qua đó chủ động đề xuất hướng xử lý, giải quyết, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP, HĐND thành phố Phúc Yên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

 

Thường trực HĐND phường Đồng Xuân (Phúc Yên) giám sát việc nghiệm thu công trình Trạm Y tế phường. Ảnh Trường Khanh

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, hàng năm, HĐND thành phố Phúc Yên ban hành các nghị quyết chuyên đề về chương trình, công tác giám sát. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa theo danh mục đầu việc trọng tâm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”... Việc lựa chọn hình thức, nội dung giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn của hoạt động HĐND như: Giám sát tại các kỳ họp, giám sát chuyên đề, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; giám sát thông qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...

Từ năm 2016 đến nay, Thường trực HĐND và các ban của HĐND thành phố PhúcYên đã tiến hành 38 cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực như: Quản lý đất đai; quản lý trật tự đô thị-XDCB; thu, chi tài chính và sử dụng NSNN; công tác CCHC, tiếp dân và xử lý đơn thư KN,TC của công dân; việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp; chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm; việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BVMT; công tác tuyên truyền, PBGDPL và hoạt động hòa giải ở cơ sở... Qua giám sát, HĐND thành phố đã ban hành nhiều kết luận, kiến nghị với UBND, các phòng, ban, cơ quan chức năng của thành phố và các xã, phường nhằm tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp...

Đồng chí Đào Đình Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hùng Vương cho biết: Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND phường từng bước được đổi mới. Nội dung giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, những vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm như: Quản lý đất đai, XDCB, thu chi tài chính, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị... Qua giám sát, HĐND phường đã chủ động đề xuất, kiến nghị với UBND, các ban, ngành, đoàn thể của phường nhiều giải pháp tích cực nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao...

Theo đồng chí Đàm Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồng Xuân: Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND phường, bên cạnh việc tăng cường công tác giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND phường còn thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của UBND và các ban, ngành, đoàn thể của phường trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND phường. Hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như: Quản lý đất đai- xây dựng; công tác CCHC, tiếp dân và giải quyết KN,TC của công dân... Sau giám sát, Thường trực HĐND phường đã thông báo, kết luận hoặc đề xuất, kiến nghị với UBND, các ban, ngành, đoàn thể nhằm kịp thời khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế...

Có thể khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động giám sát của HĐND thành phố Phúc Yên luôn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định theo hướng phân công, phân nhiệm; trong quá trình tổ chức giám sát luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và các ban của HĐND; phương thức giám sát thường xuyên được đổi mới theo hướng kết hợp giám sát trực tiếp với giám sát gián tiếp (qua văn bản); chú trọng giám sát việc giải quyết các vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương... Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố sau giám sát đều được thông báo kịp thời tới các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền giải quyết...

Đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phúc Yên khẳng định: Những năm qua, hoạt động giám sát luôn được HĐND thành phố chú trọng triển khai thực hiện; nội dung giám sát được lựa chọn theo hướng trọng tâm, trọng điểm; quy trình, cách thức tổ chức giám sát được thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, đúng pháp luật. Kết quả từ hoạt động giám sát của HĐND thành phố đã góp phần tích cực trong việc giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương...

Thời gian tới, HĐND thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được cử tri và nhân dân quan tâm; chú trọng nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát...

Ngô Tuấn Anh (Nguồn: Báo Vĩnh Phúc)

Ngày đăng: 11/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*