Tin Văn hóa xã hội

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, góp phần xây dựng Phúc Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đại hội Đại biểu MTTQ thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ thành phố Phúc Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ thành phố Phúc Yên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở nên công tác mặt trận đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng đề ra. MTTQ thành phố đã đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc ở địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố.

MTTQ thành phố cũng làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và các hoạt động xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, phối hợp phát động không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn mà còn góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, phát huy dân chủ và đảm bảo công bằng xã hội.

Bên cạnh đó, MTTQ thành phố còn làm tốt công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát, không chỉ nâng cao vai trò của mặt trận mà quyền làm chủ của nhân dân cũng được phát huy. Qua công tác phản biện xã hội của MTTQ giúp cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin để chỉ đạo, điều hành.

Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh. Thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân giúp lãnh đạo thành phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố cũng làm tốt việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư.

Những kết quả mà MTTQ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng, đáng tự hào. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ở một số cơ sở chưa đồng đều, chưa mạnh, có nơi còn hình thức, chưa phát huy hết hiệu quả. Công tác tập hợp, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền một số nơi còn hạn chế. Một số phong trào, cuộc vận động triển khai chưa thường xuyên, liên tục.

Vai trò chủ trì của MTTQ trong việc phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên cùng cấp có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chưa rõ nét. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân để phối hợp cùng chính quyền giải quyết một số vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở còn hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chưa thật đầy đủ, sâu sắc...

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu của thành phố trong thời gian tới, MTTQ có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ thành phố cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Gắn tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước với tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến thực sự trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp đoàn kết, tập hợp nhân dân, về vị trí, vai trò của MTTQ trong thời kỳ cách mạng mới.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người cô đơn không nơi nương tựa. Vận động nhân dân xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.

Ba là: Thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Bốn là: Phát huy dân chủ phải đi đôi với đấu tranh, phê phán những biểu hiện lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ.

Nguyễn Văn Mạnh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên

Ngày đăng: 16/05/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*