Tin kinh tế

Phúc Yên giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Phúc Yên là Trung tâm Kinh tế, dịch vụ, du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích tự nhiên 12 ha, dân số trên 12 vạn người, có 10 đơn vị hành chính gồm 8 phường và 2 xã. Năm 2013, Phúc Yên trở thành đô thị loại 3 và đến năm 2018, Phúc Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.  Phúc Yên đã khẳng định được vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc; cần tập trung nguồn lực đầu tư, chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá từng tiêu chí. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố Phúc Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chương trình, đề án và hệ thống các văn bản thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM với 19 tiêu chí, 41 nội dung theo quy định. Thành ủy Phúc Yên đã thành lập BCĐ, các tổ giúp việc, UBND thành phố là cơ quan thường trực, điều phối giúp BCĐ thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Chỉ đạo các xã thành lập BCĐ, các tổ công tác chú trọng công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào “ Phúc Yên chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Giai đoạn 22010- 2020, Phúc Yên có 4 xã tham gia chương trình xây dựng NTM, gồm Cao Minh, Nam Viêm, Tiền Châu và Ngọc Thanh. Xác định xây dựng Nông thôn mới phải gắn liền với phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Do vậy, ngoài việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh Vĩnh Phúc, Thành ủy, UBND thành phố Phúc Yên đã có nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn vốn trong thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn các xã như: hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, sửa chữa cơ sở giáo dục…Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã chung sức, đồng lòng, phát huy nội lực nhằm khai thác thế mạnh sẵn có của địa phương và tranh thủ nguồn lực bên ngoài để tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH. Kết quả, năm 2017, 4 xã của thành phố Phúc yên được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM.

Theo tổng hợp, toàn thành phố đã huy động được 536.521 triệu đồng để xây dựng NTM. Từ nguồn lực này, thành phố đã tập trung thực hiện các nhóm tiêu chí xây dựng NTM: nhóm tiêu chí về quy hoạch, về hạ tầng kinh tế xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, về văn hóa, xã hội, môi trường.Nhân dân thành phố đã đóng góp ngày công và hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn ở các xã đã được hoàn thiện; nhân dân chủ động xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Nhiều phong trào thi đua được phát động và phát triển sâu rộng, người dân đã thể hiện vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, theo đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế được các cấp trong thành phố quan tâm, công tác khuyến nông được đẩy mạnh, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; thành phố quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp với Ngân hàng CSXH hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ người dân học nghề, xuất khẩu lao động, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn các xã đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại, gia trại có hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân/người/năm ở 04 xã đạt 38,13 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm, năm 2016-2017 số hộ nghèo ở 04 xã chiếm 1,56%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm đạt 96,6%. Trên dịa bàn thành phố không còn nhà tạm, dột nát.

Các hoạt động về văn hóa - xã hội được các địa phương quan tâm, Đến nay, thành phố đã hoàn thành phổ cập giáo dục ở tất cả các cấp học do thành phố quản lý. Các chương trình, dự án Quốc gia về y tế được triển khai hiệu quả; công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được duy trì, chất lượng ngày càng nâng cao; nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 4 xã hiện có 46/46 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa.

Vấn đề vệ sinh môi trường được thành phố Phúc Yên đặc biệt quan tâm, 4/4 xã đã thành lập các tổ VSMT thực hiện thu gom rác đến điểm tập kết để Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên vận chuyển, xử lý. Kết quả đến nay, các hộ dân trên địa bàn đã có ý thức tự giác, cùng nhau dọn dẹp,  chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Đặc biệt đã xóa bỏ hoàn toàn nghề sản xuất gạch ngói thủ công gây ô nhiễm môi trường tại xã Cao Minh.

Với mục tiêu xây dựng NMT là đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm của người dân khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị. Thời gian tới, thành phố Phúc Yên tiếp tục thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn NTM.

Thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM sẽ tạo thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng Phúc Yên, thành phố trẻ ngày càng văn minh, giàu mạnh, sớm trở thành đô thị loại 2. Hiện, thành phố Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, vận động, tuyên truyền tới toàn thể nhân dân nhận thức được vai trò, lợi ích của xây dựng nông thôn mới, đồng thuận, đoàn kết cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, xây dựng Thành phố Phúc yên ngày càng giàu mạnh, xứng đáng là Trung tâm Kinh tế, dịch vụ, du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Lan Phương

Ngày đăng: 26/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*