Tin kinh tế

Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ qua Nghị quyết 26 của Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, gắn với Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”; Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn”. Cùng với đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thương trực Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Thành ủy - UBND thành phố.

Hiện nay, Hội Nông dân thành phố có 8.498 hội viên. Thời gian qua các cấp Hội luôn tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Xác định rõ vai trò của Hội đối với phát triển nông nghiệp, công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thông qua sinh hoạt chi hội, tổ hội, các câu lạc bộ nông dân, trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, loa phát thanh, Bản tin thành phố, Ban rtin công tác hội hay các hội thi... 

Kết quả giai đoạn 2016-2018 các cấp hội đã đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới là: Tổ chức 25 buổi hội thảo, truyền thông, sinh hoạt chi hội tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh ATTP… cho trên 950 lượt cán bộ, hội viên nông dân sinh hoạt tại các chi Hội. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thu hút hội viên tham giavận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp được số tiền hiến đất là 6.735 triệu đồng; 720 ngày công lao động; 24,45km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, sửa chữa; 115,45km kênh mương được kiên cố hóa, sửa chữa. Ngoài ra các chi tổ Hội còn phối hợp với thôn, tổ dân phố vận động hội viên nông dân tổ chức khơi thông cống rãnh, đảm bảo vệ sinh môi trư­ờng, giảm ô nhiễm, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, thành phố được triển khai kịp thời, sâu rộng. Các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng như: chuỗi sản xuất thịt lợn an toàn ở Cao Minh, chăn nuôi bò siêu thịt giống B.B.B ở Tiền Châu và Đồng Xuân, Nuôi cá thương phẩm an toàn ở Cao Minh và Nam Viêm,..

Để đạt được kết quả đó, các cấp Hội Nông dân trong thành phố đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế như: Cho hội viên tham quan trao đổi kinh nghiệm; trực tiếp chỉ đạo làm điểm xây dng mô hình “sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị” bằng thức ăn sinh học thảo dược Tạ Hùng Đậu để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân; tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội Phúc Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Phúc II, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay số dư nợ thông qua các tổ chức trên đã đạt hơn 80 tỷ đồng; mở các lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án làm điểm để hội viên, nông dân học tập và nhân rộng...

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được hội viên nông dân tích cực tham gia hưởng ứng gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trên 85% hội viên nông dân hàng năm đã đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hội viên nghèo ngày càng giảm, nhiều thôn, xóm đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi và nhà văn hóa... tạo nên một diện mạo mới ở các làng quê trong thời kỳ đổi mới. Một trong những hình thức tổ chức tạo điều kiện để hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đó là các cơ sở hội đã thành lập, duy trì sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ nông dân...

Nhằm tiếp tục xây dựng, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, thời gian tới các cấp Hội tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt bảo đảm tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức hội và các phong trào nông dân trong tình hình mới theo các hình thức phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể trong nông nghiệp, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thành phố theo hướng tiến nhanh và bền vững; phấn đấu năm 2019, thành phố Phúc Yên được Chính Phủ công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng NTM./.

Hồng Nhung

Hội Nông dân thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 18/04/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*