Tin Văn hóa xã hội

PHỤ NỮ THÀNH PHỐ PHÚC YÊN TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ

Những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều bước phát triển mạnh. Năm 2018, nền kinh tế của thành phố cơ bản đều hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 21.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư tiếp tục tăng trưởng khá. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố quan tâm. Đến nay toàn thành phố đã có 2/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và được công nhận là hai phường trực thuộc thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với tăng trưởng kinh tế. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển ổn định, vững chắc. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số KHHGĐ được coi trọng và đạt kết quả. Hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở được củng cố và phát triển, 100% xã, phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2013- 2020. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 10,15%. Công tác giải quyết lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành quan tâm duy trì thường xuyên. Quốc phòng được củng cố, tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Kết quả đó là sự nỗ lực to lớn của nhân dân trên toàn địa bàn thành phố, của cả hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp không nhỏ từ các phong trào thi đua của các cấp Hội phụ nữ.

Với tỷ lệ trên 51 % lực lượng lao động là nữ, phụ nữ thành phố Phúc Yên đã có mặt hầu hết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp CNH - HĐH, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố.

Nhìn lại lịch sử, hình ảnh người phụ nữ cần cù lao động, đảm đang gánh vác việc gia đình và đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ mới, thời đại CNH - HĐH đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò, vị trí của mình, phát huy truyền thống yêu nước, giỏi việc nước, đảm việc nhà, ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những kết quả các cấp Hội phụ nữ trong toàn thành phố đã đạt được trong những năm qua đã có đại diện 19 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được Hội LHPN thành phố tặng giấy khen trong năm 2018. Đó là, những gương tập thể và cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn phụ nữ trong  toàn thành phố đạt thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực. Các chị là những phụ nữ ưu tú, những tấm gương tiêu biểu đại diện cho tài năng trí tuệ, phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong  thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Hội LHPN thành phố Phúc Yên đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ mới song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Những kết quả phong trào phụ nữ thành phố đã đạt được trong thời gian qua rất đáng trân trọng, song cũng còn bộc lộ một số mặt hạn chế: Các phong trào tuy đã được triển khai rộng khắp, song hiệu quả chưa cao. Việc nhân rộng điển hình tiên tiến còn chậm, chưa được thực hiện thường xuyên. Một số chị em phụ nữ còn hạn chế về mặt nhận thức nên ảnh hưởng không ít tới hiệu quả của các phong trào thi đua… Những hạn chế trên đặt ra cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua của các cấp Hội cần phải tiếp tục có những đổi mới về nội dung, phương pháp để có thể duy trì và nâng cao hiệu quả của các phong trào.

Để phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Hội ngày càng phát triển, tôi đề nghị các cấp hội phụ nữ thành phố trong thời gian tới cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

Một là: Các cấp Hội tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh chính trị; nhân rộng các điển hình tiên tiến, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

 Hai là: Phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với những kinh nghiệm trong những năm qua, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, lập thành tích chào mừng 89 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ. Vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ba là: Thông qua hội nghị này, tiếp tục khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng. Cần bám sát nhiệm vụ chính trị để thực hiện công tác khen thưởng, phải đúng đối tượng, đúng người, đúng việc và phải bảo đảm nguyên tắc bình xét công khai, dân chủ, chính xác và kịp thời. Chú trọng khen thưởng cá nhân, nhất là cá nhân trực tiếp lao động sản xuất. Cần quan tâm đến việc khen thưởng những gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, có tác dụng giáo dục sâu sắc trong tầng lớp phụ nữ. 

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới và đô thị Phúc Yên văn minh trên tinh thần Nghị quyết 01 của thành phố Phúc Yên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.

Với lực lượng chiếm trên một nửa nguồn lực lao động, phụ nữ thành phố Phúc Yên có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới của toàn thành phố. Phụ nữ  thành phố Phúc Yên  sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp CNH - HĐH của thành phố.

 

Tạ Giang

 

Ngày đăng: 23/01/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*