An ninh quốc phòng

VIỆN KIỂM SÁT TÍCH CỰC PHỐI HỢP VỚI CÔNG AN – TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

 Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 09/CP của Chính Phủ, kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của ban bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48 –CT/TW của Bộ Chính Trị về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ chương, chính sách phát triển kinh tế xã hội. Toàn Đảng, toàn dân và các cấp, các ngành đã  tích cực tham gia vào việc phòng ngừa, trấn áp tội phạm, trong đó xác định nòng cốt là các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được những kết quả tích cực, một số loại tội phạm giảm nhưng nhìn chung vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để thực hiện Nghị Quyết 09/CP của Chính Phủ, Chỉ thị 48 –CT/TW của Bộ Chính Trị, các kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, và các kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên đã tổ chức triển khai quán triệt sâu sắc đến cán bộ, kiểm sát viên trong toàn đơn vị và đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của đơn vị mình để thực hiện như: Xây dựng các kế hoạch chương trình hành động quốc gia liên quan đến đấu tranh phòng, chống ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em..., từ đó Viện kiểm sát thành phố Phúc Yên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an và Tòa án thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn chặn và làm giảm tội phạm, nhất là trong các đợt thực hiện cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC, các hướng dẫn yêu cầu thực hiện của VKSND tỉnh Vĩnh Phúc về nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử nhằm bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, không có án tòa tuyên không phạm tội.

Trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, Viện kiểm sát thành phố Phúc Yên đã cùng với Cơ quan Công anthành phố xây dựng quy chế phối hợp trong việc cung cấp, tiếp nhận và xử lý tốc giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm để cùng nhau làm tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam, phân loại xử lý tội phạm; Hàng năm VKS đã chủ động phối hợp với cơ quan điều tra và Tòa án thành phố chú trọng trong việc chọn án trọng điểm, tổ chức nhiều phiên tòa lưu động tại các địa bàn trọng điểm và phiên tòa rút kinh nghiệm để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị  địa phương và nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự.

Qua công tác phối hợp, thực hiện giữa các cơ quan  đã góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, khởi tố điều tra hình sự, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm nên trong năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên đã kiểm sát 202 tin, phê chuẩn khởi tố 125 vụ án hình sự; tổ chức kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam; nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong việc phê chuẩn các quyết định áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn. Chủ động kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố và trong suốt quá trình điều tra, xử lý vụ án; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để Cơ quan điều tra hoàn chỉnh hồ sơ, thu thập đầy đủ chứng cứ; chú trọng phát hiện những thiếu sót, vi phạm để kiến nghị khắc phục.

Trong năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử nhiều vụ án phức tạp, trọng điểm như: vụ Lê Thành Tuyền phạm tội cướp tài sản sau đó khởi tố thêm tội danh giết người, vụ Chu Ngọc Thịnh phạm tội cướp tài sản…

Hàng năm Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên đã ban hành nhiều văn bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm đến các ngành, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố như: Kiến nghị phòng ngừa tội phạm trong việc về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và 01 kiến nghị về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Phúc Yên.…

VKS nhân dân thành phố Phúc Yên đã phối hợp tốt với các cơ quan Công an và Tòa án trong việc thực hiện Nghị quyết số 09/CP của Chính Phủ, Chỉ thị 48 –CT/TW của Bộ Chính Trị; các kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng, chống tội phạm để giữ vững kỷ cương xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Thành ủy và Ủy ban nhân nhân thành phố đã đề ra.

Để tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan công an, tòa án và các ngành chức năng khác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong thời gian tới chúng tôi cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng đẫn của Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương để thực hiện. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử như: Đấy nhanh tiến độ giải quyết án, bảo đảm chất lượng điều tra, truy tố, xét xử… nhằm bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

                                 

                                                Trương Ngọc Lương

                         Viện trưởng KSND TP. Phúc Yên – Vĩnh Phúc.

Ngày đăng: 18/12/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*