Bản tin thị xã

Hội Cựu chiến binh thị xã Phúc Yên phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ"

Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Phúc Yên tự hào vì những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác hội; đoàn kết, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2017 đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với những kết quả nổi bật:

Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội Cựu chiến binh thị xã cũng như mỗi hội viên. Bằng nhiều hình thức phù hợp, các cấp hội đã chú trọng nâng cao nhận thức về mọi mặt cho hội viên. Trên cơ sở nắm vững và gương mẫu chấp hành, các cấp hội và từng hội viên trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng quy chế giám sát, phản biện xã hội, quy chế về góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, tạo điều kiện để hội viên phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Nhận thức đầy đủ âm mưu thủ đoạn tự chuyển hóa, tự diễn biến của các thế lực thù địch, để cán bộ, hội viên luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh, góp phần làm thất bại chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực phản động trong tình hình hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên - đảng viên - cựu chiến binh đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục những tồn tại, khuyết điểm; nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê -nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; có uy tín, được quần chúng tín nhiệm cao.

Trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các cấp hội đã thể hiện trách nhiệm chính trị cao trước sự kiện trọng đại của Đảng, đóng góp hàng nghìn ý kiến tâm huyết để xây dựng nghị quyết, văn kiện, góp phần vào thành công của đại hội các cấp. Toàn Hội có 46 đảng viên được bầu vào cấp ủy từ thị xã đến cơ sở.

Hiện nay, các cấp hội có 81 hội viên tham gia công tác chính quyền, 157 hội viên là bí thư, phó bí thư chi bộ, 56 đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn; 192 hội viên tham gia vào các tổ tự quản, tổ trưởng tổ an ninh, bảo vệ trong khu dân cư. Đây là lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Nhận thức rõ vai trò, sức  mạnh  của  sự  đoàn kết, phát huy vai  trò nòng cốt trong Mặt trận Tổ quốc, các cấp hội đã tích cực tham gia thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, tăng cường đoàn kết trong nội bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động phối hợp tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong giải quyết những vấn đề phức  tạp về tôn giáo, dân tộc. Coi trọng phòng, chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hàng năm, Hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, Công an làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trong cựu chiến binh và nhân dân, góp phần củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh. Phối hợp với các cấp bộ Đoàn thị xã đẩy mạnh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong 5 năm qua, thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu, riêng con CCB đều có đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cựu chiến binh luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đất nước.

Các cấp hội chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 09 ngày 9/7/1999 của TW Hội CCB Việt Nam về chăm lo đời sống hội viên và tổ chức động viên CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc vay vốn Ngân hàng chính sách được duy trì thường xuyên, năm sau số dư cao hơn năm trước. Năm 2016 số dư là 26,6 tỷ đồng, tăng hơn 7 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, đã giải quyết cho hơn 1.000 hộ hội viên vay phát triển kinh tế gia đình.

Năm  2013,  Hội  CCB thị xã đã vận động thành lập các Câu lạc bộ làm kinh tế. Hoạt động của các câu lạc bộ này đã làm đòn bẩy cho việc phát triển kinh tế của các cấp hội. Hiện nay, thị xã đã thành lập được 11 câu lạc bộ với 228 hội viên. Từ những mô hình, đã xuất hiện nhiều điển hình CCB làm kinh tế giỏi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2016, hộ hội viên nghèo còn 21 hộ, giảm so với năm 2012 (17 hộ), chiếm 0,45%.

Hội cũng đã tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ "Nghĩa tình   đồng   đội".   Trong 4 năm thực hiện (2013- 2016)  đã  thu  được  trên 500 triệu đồng, hỗ trợ làm 15 nhà cho hội viên CCB có khó khăn về nhà ở. Đây là việc làm nghĩa tình của Hội được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Cựu chiến binh các cấp cũng đã tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa - xã hội. Các cấp hội động viên Cựu chiến binh tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện tốt các nội dung, như: gương mẫu trong việc cưới, việc tang và tổ chức các lễ hội.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều gia đình cựu chiến binh  đã  tự  nguyện  hiến đất  làm  các  công  trình dân sinh, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Cuối năm 2016, đã có 3/4 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, xã  Ngọc  Thanh  cơ  bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án như đường Nguyễn Tất Thành, đường xuyên Á,  đường  Nguyễn  Trãi, đường  301,  các  dự  án giãn dân, dự án các doanh nghiệp có sự đóng góp rất lớn của Hội CCB các cấp.

Các hoạt động ủng hộ “Quỹ  giảm  nghèo”, “Quỹ xóa nhà dột nát”, làm Nhà tình nghĩa, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, giúp nhân dân và cựu chiến binh bị bão lũ, thiên tai, giúp đỡ cựu chiến binh nghèo, xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Quỹ khuyến học, khuyến tài”,… trong toàn Hội phát triển mạnh, đã đóng góp trên 1,5 tỷ đồng trong 5 năm qua.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng  và rất cần thiết”, Hội Cựu chiến binh thị xã đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục   truyền   thống   yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh niên ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp, vừa phù hợp với tâm lý, sở thích của thế hệ trẻ, vừa gắn với các phong trào, chương trình của Đoàn, như: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”,... Các cấp hội trực tiếp tham mưu cho cấp ủy trong phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở theo phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh, ở đó có tổ chức đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt”. Các cấp hội đã tham gia bồi dưỡng hàng trăm đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng; động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia quản lý, giáo dục thanh - thiếu  niên hư tại địa phương,... góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội đối với Đoàn Thanh niên.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên”, Hội CCB các cấp đã phối hợp với các trường học trên địa bàn thị xã nói chuyện truyền thống quân đội, gương dũng cảm trong chiến đấu được 35 buổi cho 9.210 lượt học sinh.

Hàng năm, Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với Đoàn thanh niên tổ  chức  thắp  nến  tri  ân tại các nghĩa trang Liệt sỹ. Đây là việc làm có ý nghĩa giáo dục trong Hội CCB và Đoàn thanh niên.

Hoạt động của các câu lạc bộ Cựu quân nhân vẫn duy trì và hoạt động tốt với số hội viên ngày càng tăng. Năm 2012, có 877 hội viên, năm 2016 tăng lên 1035 hội viên. Thông qua vận động đã thành lập được 31 câu lạc bộ với 1035/1.841 = 56,21% cựu quân nhân tham gia. Nội dung hoạt động của các CLB đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực, tích cực tham gia các phong trào vận động ở địa phương, là lực lượng kế cận để phát triển thành hội viên CCB.

Công tác xây  dựng Hội luôn được chú trọng. Hàng năm, Hội CCB thị xã đều tổ chức kiểm tra nắm chắc các đối tượng đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, đặc biệt chú trọng các đối tượng mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự được đào tạo sỹ quan dự bị, số được khen thưởng, số ở biên giới hải đảo, số anh em về sinh sống ở xã miền núi,  vùng  dân  tộc ít người. Trên cơ sở đó, từng cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển hội viên, thành chỉ tiêu cụ thể.

Trong 5 năm, toàn thị xã đã kết nạp 1017 hội viên mới, đạt 100% kế hoạch hàng năm, đưa số hội viên hiện lên 5372 tăng so với đầu nhiệm kỳ là 554 hội viên.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB thị xã nhiệm kỳ (2012-2017), phát huy tinh thần Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, Hội CCB các cấp thị xã đã cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, ra sức xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Phạm Ngọc Toanh - Hội CCB thị xã

Ngày đăng: 10/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*