Xây dựng nông thôn mới

Xã Tiền Châu đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Tiền Châu nằm ở phía Tây Bắc thị xã Phúc Yên, có diện tích tự nhiên 711ha, dân số 11.895 người, 2.710 hộ. Xã có 11 thôn trong đó có 03 thôn theo đạo thiên chúa. Tiền Châu là xã giàu truyền thống cách mạng, đã được Đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Từ 1 xã thuần nông, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm, Tiền Châu hiện nay đã có nhiều khởi sắc về nhiều mặt, có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Tổng giá trị kinh tế giai đoạn 2011-2015 đạt 1.206,43 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 12%, trong đó thương mại, dịch vụ đạt 550,13 tỷ đồng, tăng 16%, xây dựng tiểu thủ công nghieepj386,05 tỷ đồng, tăng 20%, sản xuất nông nghiệp đạt 270,25 tỷ đồng tăng 3%. Tỷ trọng các ngành chiếm trong tổng cơ cấu kinh tế: Thương mại, dịch vụ: 45,6%; xây dựng-tiểu công nghiệp: 32%, nông nghiệp:22,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 13,1 triệu đồng/người/năm, đến năm 2015 đạt 30,9 triệu đồng/người/năm (tăng 2,35 lần). Riêng năm 2016, tổng thu các thành phần kinh tế xã hội của xã đạt 391,22 tỷ đồng, tăng 7,66%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 32,89 triệu đồng/người/năm, tăng 1,99 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã Tiền Châu có 14/19 tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới bằng 73,7% gồm các tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ, Bưu điện, Nhà ở dân cưu; Thu nhập; Hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Y tế; Văn hóa; Môi trường. Xã chỉ có 5 tiêu chí đã đạt chiếm 26,3% gồm: Điện; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Hệ thống chính trị xã hội; An ninh, trật tự xã hội.

Xây dựng nông thôn mới xã Tiền Châu luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp trên. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn, Tổ giúp việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban quản lý. Đồng thời xác định rõ xây dựng nông thôn mới là công cuộc xây dựng của toàn đảng, toàn dân. Lãnh đạo là nòng cốt, nhân dân là người thực hiện. Coi đây là một cuộc cách mạng lớn để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hướng người dân tham gia ủng hộ, chung tay, chung sức xây dựng quê hương với tinh thần tự nguyện.

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức: trên hệ thống truyền thanh về Đề án xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện nông thôn mới. Treo 30 băng rôn, khẩu hiệu, 15 pano, apphich tuyên truyền trên các trục đường, trụ sở cơ quan, đơn vị.

Xã tập trung phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân. Xuất phát điểm từ xã nông nghiệp, xã Tiền Châu khai thức lợi thế, tiềm năng hoạt động sản xuất hàng hóa, vùng chuyên canh cây rồng, rau an toàn, mở rộng diện tích trồng rau màu, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, tăng đàn gia cầm, đàn bò hiện có. Chú trọng phát triển sản xuất thương nghiệp dịch vụ, phát triển cả về quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo việc làm cho người dân.

Xã huy động tối đa các nguồn lực để xây dưng nông thôn mới. Tổng kinh phí đã thực hiện từ năm 2011-2016 là 229,3 tỷ đồng trong đó: ngân sách tỉnh 41,2 tỷ đồng bằng 18%; ngân sách thị xã: 88,2 tỷ đồng, chiếm 38,46%; ngân sách xã: 9,3 tỷ đồng chiếm 4,05%; vốn tín dụng: 13,1 tỷ đồng, chiếm 5,7%; doanh nghiệp ủng hộ: 0,2 tỷ đồng, bằng 0,09%; Dân đóng góp 77,3 tỷ đồng bằng 33,7%. Đến hết quý I năm 2016, xã Tiền Châu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND thị xã thẩm tra, UBND tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 cho xã.

 

5 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo đô thị Tiền Châu đã mang dáng dấp mới, đổi thay nhìn thấy rõ nhất là những con đường trục thôn xóm. 100% đường trực xã, đường ngõ xóm, đường nội đồng đã được cứng hóa. Kiên cố hoá kênh mương loại III đạt 89%, có 10 trạm bơm cơ bản đáp ứng phục vụ sản xuất của nhân dân. 100% hộ dân trong xã được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Xã có 04/05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xã đạt phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ học sinh đạt tốt nghiệp THCS hàng năm trên 96%. 11/11thôn có nhà văn hóa đạt tỷ lệ 100%. 100% thôn có sân thể thao đơn giản. Có 6/11 thôn đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa 5 năm liên tục. Năm 2016 có 9/11 thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 87,8% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Mạng Internet phủ sóng 100% thôn, tỷ lệ hộ sử dụng Internet đạt 90,2%. Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại trạm y tế được đảm bảo. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,8%. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 93,1%, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ môi trường. Xã có 05 nghĩa trang nhân dân. Toàn xã không có nhà tranh tre, nứa lá, không còn nhà tạm, nhà dột nát, nhà cửa, vườn tược được chỉnh trang gọn gàng, sạch, đẹp. Số lao động có việc làm thường xuyên năm 2011 chiếm 81,8% dân số, đến nay đạt tỷ lệ 94,2% dân số. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,89 triệu đồng/người/năm, tăng 19,79 triệu so với năm 2011. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, số hộ nghèo của toàn xã hiện còn 72 hộ, chiếm 2,66%, giảm 100 hộ so với năm 2011. Hệ thông chính trị xã hội vững mạnh. Hàng năm các tổ chức chính trị, xã hội đều đạt tiên tiến trở lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  

Thành công lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới của xã Tiền Châu chính là huy động sức dân. Nhân dân xã đã đóng góp tổng số 77,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó chỉnh trang nhà cửa 75,2 tỷ đồng; xây dựng nhà văn hóa: 0,6 tỷ đồng; giao thông nội đồng 0,4 tỷ đồng, đóng góp 1.070 ngày công; hiến 5.700m­2. Nhân dân xã tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội. Mô hình vùng sản xuất rau an toàn tại thôn Đại Lợi với mức thu nhập cao từ 150 triệu đến 200 triệu/ha. Mô hình nuôi bò của hộ ông Nguyễn Thế Lê thôn Tân Lợi với 35 con, mô hình nuôi lơn của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mịch thôn Tiền Châu cho thu nhập cho thu nhập bình quân 400-900 triệu đồng/năm. Mô hình trồng cây cảnh, trồng đào của các hộ thôn Tiền Châu đem lại thu nhập hàng năm hàng trăm triệu đồng. Mô hình nghề mộc, sản xuất đồ gỗ của gia dình ông Đặng Văn Lễ, thôn Thịnh Kỷ, gia đình ông Nguyễn Văn Quý thôn Tiền Châu cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Việt Trung hoạt động hiệu quả với vốn đầu tư trên 6 tỷ đồng…

Với những thành tích đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 công nhận xã Tiền Châu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2016. Đây là niềm vinh dự, tự hào, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiền Châu trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Tiền Châu luôn xác định, xây dựng nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới còn khó hơn. Đạt chuẩn nông thôn mới động lực để xã cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, sớm đưa Tiền Châu trở thành phường phát triển về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

 

Nguyễn Thảo

Ngày đăng: 25/01/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*