Hệ thống chính trị

 
Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

          1. Chủ tịch: Lưu Văn Giang - UV BTV thành ủy - Chủ tịch UB MTTQ thành phố Phúc Yên.

            - Điện thoại: 0989 619 078.

            - Địa chỉ E mail: MTTQphucyen@gmail.com

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt hoạt động công tác Mặt trận của thành phố trước Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố, Ủy ban MTTQ tỉnh. Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ thành phố.

Làm chủ tài khoản cơ quan MTTQ thành phố, quỹ "Ngày vì người nghèo", quỹ "Ủng hộ đồng bào bị bão lụt" thành phố.

Phụ trách các xã, phường: Xuân Hoà, Cao Minh.

            2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Biên

            - Điện thoại: 0989 152 747.

            - Địa chỉ E mail: MTTQphucyen@gmail.com

Phụ trách công tác Dân Tộc, Tôn Giáo, công tác hoạt động quỹ "Ngày vì người nghèo", quỹ cứu trợ, quy chế dân chủ ở cơ sở và chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phụ trách về chương trình động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, phụ trách chương trình về đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động và động viên nhân dân, tăng cường tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.         

Làm báo cáo quý, chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách và cùng với phó Chủ tịch Thường trực làm báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận 6 tháng, 1 năm, xây dựng báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo về thực hiện quy chế dân chủ, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, xây dựng dự thảo các văn bản Kế hoạch, hướng dẫn hàng năm của công tác Mặt trận.

Tham gia thành viên các ban chỉ đạo, ban vận động của thành phố theo lĩnh vực phụ trách. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu trong từng lĩnh vực, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và tham mưu đế xuất những vấn đề liên quan lĩnh vực phụ trách. 

Phụ trách các xã, phường: Ngọc Thanh, Đồng Xuân, Nam Viêm

            3. Giới thiệu chung về Mặt trận

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Ngày đăng: 01/10/2015