Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Thị ủy Phúc Yên

 

Trụ sở
Địa chỉ: Phường Trưng Trắc - thị xã Phúc Yên
 
I. THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

 

 
 
Trần Thanh Hải
Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phúc Yên 
 
 
Đoàn Văn Tiến
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã
  
II. CƠ QUAN TRỰC THUỘC

1. VĂN PHÒNG
Chánh văn phòng: Nguyễn Danh Cường
Điện thoại: 02113.869.053
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Vũ Hoàn
Điện thoại: 02113.872.436
Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Kim Oanh

2. BAN TỔ CHỨC
Điện thoại: 02113.869.051
Trưởng ban: Nguyễn Văn Bằng
Phó ban: Nguyễn Thị Kim Dung
Phó ban: Nguyễn Xuân Hòa

3. BAN TUYÊN GIÁO
Điện thoại: 02113.869.057
Trưởng ban: Nguyễn Thị Quỳnh Liên
Phó ban: Trần Văn Dư
Phó ban: Lê Thanh Sơn

4. BAN DÂN VẬN
Điện thoại: 02113.870.139
Trưởng ban: Hoàng Trọng Lợi
Phó ban: Nguyễn Thị Lan Anh

5. ỦY BAN KIỂM TRA
Điện thoại: 02113.548.578
Chủ nhiệm: Đinh Mạnh Hùng
Phó chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Thông
Phó chủ nhiệm: Trần Thị Phương Loan

6. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại: 02116.869.618
Chủ tịch: Lưu Văn Giang
Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Biên

7. HỘI NÔNG DÂN
Điện thoại: 02113.869.504
Chủ tịch: Nguyễn Quốc Hương
Phó Chủ tịch: Hoàng Quý Cường
Phó Chủ tịch: Đinh Quang Hưng

8. ĐOÀN THANH NIÊN
Điện thoại: 02113.869.209
Bí thư: Nguyễn Đăng Hải
Phó Bí thư: Vũ Huy Cường

9. HỘI PHỤ NỮ
Điện thoại: 02113.869.394
Chủ tịch: Hà Thị Ánh Nguyệt
Phó chủ tịch: Lưu Thị Kim Nhung

10. HỘI CỰU CHIẾN BINH
Điện thoại: 02113.869.336
Chủ tịch: Phạm Ngọc Toanh
Phó Chủ tịch: Lê Viết Trai
Phó Chủ tịch: Đặng Ba Đình

11. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
Điện thoại: 02113.869.176
Chủ tịch: Đàm Thị Thu Hà
Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Cương

_____________________________________________________________

Ngày đăng: 01/11/2013