Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên

 

Trụ sở
Địa chỉ :Phường Trưng Trắc - thành phố Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3872889
Email: 
ubndphucyen@vinhphuc.gov.vn 

I. THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ

Chủ tịch: Phan Tiến Dũng
Điện thoại: 0211.3872898
Email: tiendv6@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thành phố.
 
Phó Chủ tịch: Lê Văn Tân
Điện thoại: 0211.3872871
Lĩnh vực phụ trách: khối Văn xã
Email: tanlv@vinhphuc.gov.vn
 
Phó Chủ tịch: Đào Anh Dũng
Điện thoại:02113.872887
Lĩnh vực phụ trách: khối Kinh Tế
Email: dungda@vinhphuc.gov.vn

II. CÁC CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

1. VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Điện thoại: 0211.3872889
Chánh Văn phòng: Lê Mạnh Linh
Email: linhlm@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng / Giám đốc Trung tâm Hành chính công: Phạm Văn Thủy
Điện thoại: 0211.3874567
Email: thuypv5@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng: Tôn Mạnh Cường
Điện thoại: 02113.872868
Email: cuongtm6@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Vũ Hồng Thành
Điện thoại:02113.872887
Email: 
 
2. PHÒNG NỘI VỤ 
Điện thoại: 0211.3875635
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tố Ngà
Email:ngantt11@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đông Phương
Email: phuongnt@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tĩnh
Email: Đang cập nhật
 
3. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 0211.3872885
Trưởng phòng: Nguyễn Danh Cường
Email:cuongnd3@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Trần Quốc Chánh
Email:chanhtq@vinhphuc.gov.vn
 
4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 
Điện thoại : 0211.3872895
Trưởng phòng: Nguyễn Hạ Long
Email:longnh@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Lê Thị Kim Anh
Email:anhltk@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải
Email:haint11@vinhphuc.gov.vn
 
5. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3872890
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Email: oanhntk@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Khổng Ngọc Chính
Email:chinhkn@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Phạm Hồng Quang
Email:quangph@vinhphuc.gov.vn
 
6. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3872893
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bình
Email:binhnt16@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đỗ Đăng Cư
Email:cudd@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đỗ Phi Điệp
Email:diepdp@vinhphuc.gov.vn
 
7. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 
Điện thoại: 0211.3871410
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền
Email: huyennt8@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Khúc Thị Thái
Email: thaikt@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Phùng Minh Mão
Email: maopm@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Lê Cảnh Hưng
Email: hunglc2@vinhphuc.gov.vn
 
8. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Điện thoại: 0211.3872927
Trưởng phòng: Đặng Việt Phú
Email: phudv@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Bùi Quốc Hoàn
Email: hoanbq@vinhphuc.gov.vn  
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hữu
Email: huunv3@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Bùi Đăng Lưu
Email: luubd@vinhphuc.gov.vn
 
9. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3872942
Chánh Thanh tra: Tạ Quang Trung
Email: trungtq2@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Thị Hoàng Mai
Email:mainth@vinhphuc.gov.vn
Phó Chánh thanh tra: Thương Huệ
Email: Đang cập nhật
 
10. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3872937
Trưởng phòng: 
Phó Trưởng phòng phụ trách: Tạ Xuân Vừng
Email:vungtx@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Mạnh
Email: manhhv@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Xuân
Email: xuannv9@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Hoàng Quý Cường
Email: Đang cập nhật
 
11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3872935
Trưởng phòng: Ngô Đức Mạnh
Email: manhnd5@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Hoàng Tuấn Sơn
Email:sonht2@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Đinh Mạnh Dũng
Email: dungdm4@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Cao Đức Thắng
Email: thangcd2@vinhphuc.gov.vn

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC SỰ NGHIỆP  

1.BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI 
Điện thoại: 0211.3856059
Trưởng Ban: Chu Văn Thành
Email: thanhcv2@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng Ban: 
Email:
 
2. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO
Điện thoại: 02113.869.968
Giám đốc: Ngô Thị Tú
Email: tunt2@vinhphuc.gov.vn
Phó Giám đốc: 
 
3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 
Điện thoại: 0211.3872886
Trưởng ban: Nguyễn Mạnh Khuê
Email: khuenm@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng ban: Nguyễn Tiến Anh
Mail: anhnt10@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng ban: Phạm Trần Quỳnh
Email:
 
4. BAN QUẢN LÝ CHỢ
Điện thoại: 0211.3869587
Phó Trưởng ban phụ trách: Bùi Thị Hương Hải
Email:  haibth@vinhphuc.gov.vn
Phó Trưởng ban: 
Email:
 
5. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3881108
Đội trưởng: Nguyễn Thanh Quang
Email: quangnt4@vinhphuc.gov.vn
Đội phó: 
 
6. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Điện thoại: đang cập nhật
Giám đốc: Nguyễn Lê Phương
Email: đang cập nhật
Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Hằng
Email: đang cập nhật

IV. ĐƠN VỊ HỘI 

1. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 
Điện thoại: 0211.3874815
Chủ tịch: 
Email: 
Phó Chủ tịch phụ trách : Ngô Minh Long
Email: longnm@vinhphuc.gov.vn
 
___________________________ 
V. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
 
STT Các xã, phường Số điện thoại (Văn phòng)
1 Phường Xuân Hòa 02113.863.078
2 Phường Đồng Xuân 02113.540.377
3 Phường Trưng Trắc 02113.869.242
4 Phường Trưng Nhị 02113.872.908
5 Phường Hùng Vương 02113.872.911
6 Phường Phúc Thắng 02113.869.106
7 Xã Cao Minh 02113.863.451
8 Phường Nam Viêm 02113.868.964
9 Phường Tiền Châu 02113.854.041
10 Xã Ngọc Thanh 02113.856.023
 

 

Ngày đăng: 31/10/2013