Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

TRẠM KHUYẾN NÔNG

           1 - Tên cơ quan: Trạm Khuyến nông thị xã Phúc Yên

            2 - Số điện thoại: 0211.3868.213 – 0211.3881308

            Địa chỉ Email: tkn.phucyen@vinhphuc.gov.vn

            3 - Trưởng Trạm : Đặng Quốc Toản

            - Điện thoại: 0989240488

            - Địa chỉ Email: toandq@vinhphuc.gov.vn

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung toàn bộ công việc của đơn vị

            4 - Phó Trưởng Trạm:

            *Lưu Ngọc Tú

            - Điện thoại: 0978695168

            - Địa chỉ Email: tuln@vinhphuc.gov.vn

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung về lĩnh vực trồng trọt.

            *Tạ Hùng Đậu

            5 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị :

            - Chức năng :

            Giúp UBND thị xã triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình về khuyên nông trên địa bàn thị xã.

- Nhiệm vụ, quyền hạn :

Tổ chức các hoạt động khuyến nông nhằm phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường tại địa phương, đưa tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất theo kế hoạch của trung tâm khuyến nông tỉnh.

Phổ biến và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất, thâm canh cây trồng, vật nuôi, lâm sinh, thuỷ sản cho nông dân.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ thuật, quản lý kinh tế và tập huấn tay nghề cho cán bộ khuyến nông cơ sở, cung cấp các thông tin cho nông dân về thời tiết, diễn biến về sản xuất, thị trưởng, giá cả.

Tham gia xây dựng quy trình, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và ban hành hướng dẫn cho nông dân thực hiện.

Xây dựng các mô hình trình diễn Khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho nông dân tham quan, khảo sát học tập các mô hình sản xuất tiên tiến, đạt hiệu quả cao trong và ngoài thị xã.

Triển khai các chương trình, đề án, dự án Khuyến nông, Khuyến ngư theo quy định.

Chủ động nắm bắt nhu cầu cầu của doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phối hợp tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ cho nông dân, tạo mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân trong việc tiêu thụ nông sản.

Phối hợp với cơ quan liên quan để khai thác chương trình Khuyến nông của thị xã, của tỉnh và cuả trung ương.

Quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn tham gia trực tiếp vào các hoạt động khuyến nông của địa phương.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, trạm Khuyến nông thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thị xã, thực hiện các nhiệm vụ khác khi được chủ tịch UBND thị xã giao.

 

Ngày đăng: 13/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục