Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

1. Tên cơ quan: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Phúc Yên

- Điện thoại: 0211.3872928

- Email: ttbdctphucyen@gmail.com

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Lê Minh Hải

- Điện thoại: 0976284248

- Email:

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

3. Họ tên, chức danh đ/c cấp phó: Nguyễn Thị Bạch

- Điện thoại: 0982165331

- Email: bachhongtt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn

4. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

- Chức năng của đơn vị:

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp thị xã có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp thị xã, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nhiệm vụ của đơn vị:

Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luân chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp ủy viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở./.

Ngày đăng: 04/11/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục