Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

ỦY BAN KIỂM TRA

- Điện thoại: 0211 3 869 059

1. Trưởng ban: Đinh Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT thành ủy Phúc Yên

            - Số điện thoại: 0962 869 588

            - Địa chỉ Email......................................................

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung về toàn bộ công việc của UBKT thành ủy.

2.Phó Chủ nhiệm thường trực: 

            - Số điện thoại:

            - Địa chỉ Email......................................................

            - Lĩnh vực phụ trách:

3. Phó chủ nhiệm: Trần Thị Phương Loan

- Số điện thoại: 0982922750

- Địa chỉ Email......................................................

- Lĩnh vực phụ trách: Phó Chủ nhiệm UBKT. Phụ trách công tác tổng hợp, điều hành tổ chức thực hiện viết bài tuyên truyền, nghiệp vụ công tác kiểm tra.

4. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn:

            * Chức năng:

            Ủy ban Kiểm tra thành ủy Phúc Yên là cơ quan chức năng chuyên trách về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ do thành ủy giao và tham mưu giúp thành ủy.

            * Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Xây dựng quy chế làm việc; chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ, hàng năm, báo cáo 6 tháng; 9 tháng, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; triệu tập và chỉ đạo hội nghị cán bộ Kiểm tra, cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra của các chi, đảng bộ trực thuộc thành ủy.

          2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định.

            - Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

          - Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

            - Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Đảng bộ quản lý.

          - Xem xét kết luận, quyết định kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

          - Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và tài chính của cấp ủy cùng cấp.

3. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu tổ chức Đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

          Khi xem xét, kết luận công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng; đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo có dụng ý xấu.

            4. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tổ chức tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

          5. Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thành ủy.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức  Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

 

Ngày đăng: 10/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục