Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

BAN DÂN VẬN

1. Tên cơ quan: Ban Dân vận Thị uỷ Phúc Yên

2. Số điện thoại: 0211.3870139      Địa chỉ email: bandanvanthiuypy@gmail.com

3. Họ tên, chức danh đ/c cấp trưởng: Hoàng Trọng Lợi

            + Số điện thoại:

            + Địa chỉ email: 

4. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó: Nguyễn Thị Lan Anh

            + Số điện thoại: 0904.182.192

            + Địa chỉ email: nguyenthilananh.270968@gmail.com

            + Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung công tác dân vận (bao gồm cả quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân tộc, tôn giáo)

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:      

- Chức năng: Ban Dân vận Thị uỷ là Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Thị uỷ Phúc Yên, có chức năng tham mưu Thị uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận của Đảng (bao gồm cả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo).

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nghiên cứu, đề xuất giúp Thị uỷ tổ chức, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản khác của Đảng về công tác dân vận; tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác dân vận.

- Phối hợp, chỉ đạo các lực lượng làm công tác dân vận ở cơ sở, tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tình hình nhân dân và các phong trào của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội.

- Tham mưu với Thường trực Thị uỷ chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận của cấp uỷ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo.

- Giúp Thị uỷ kiểm tra, nắm tình hình, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện chế độ báo cáo, kiến nghị và đề xuất chủ trương với Ban Dân vận tỉnh, Thường trực Thị uỷ về công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thuộc trách  nhiệm của Ban Dân vận.

- Duy trì mối liên hệ trong hệ thống các cơ quan dân vận; tham gia công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ dân vận trên địa bàn; thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến công tác dân vận do cấp uỷ giao.

Ngày đăng: 04/11/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục