Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

BAN TUYÊN GIÁO

1. Tên cơ quan: Ban Tuyên giáo thành ủy Phúc Yên

2. Số điện thoại: 02113 869057

3. Lãnh đạo:

3.1 Trưởng Ban: 

-  Số điện thoại: 

-  Địa chỉ Email: bantinphucyen@yahoo.com.vn

-  Lĩnh vực phụ trách:

      + Công tác nghiên cứu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành đảng bộ thành phố về công tác tư tưởng - văn hóa trong Đảng bộ thành phố.

      + Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3.2. Phó Ban:

   1- Đ/c Lê Thanh Sơn – Phó trưởng ban

-  Số điện thoại: 0915033368

-  Địa chỉ Email: trdubtctupy@yahoo.com.vn

-  Lĩnh vực phụ trách:

               2- Đ/c Trần Văn Dư – Phó trưởng ban

-  Số điện thoại: 0915033368

-  Địa chỉ Email: trdubtctupy@yahoo.com.vn

-  Lĩnh vực phụ trách:

       + Công tác khoa giáo.

                  + Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

            4. Chức năng, nhiệm vụ của ban:

               1- Chức năng:

   1.1.  Là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính tri, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng.

   1.2.  Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.

               2- Nhiệm vụ:

               2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

   - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trên địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung và biện pháp giải quyết.

    - Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác Tuyên giáo.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

   - Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thành ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

    - Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ

     - Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

    2.3. Thẩm định, thẩm tra:

    - Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ thành phố, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trước khi trình thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành đảng bộ thành phố.

   2.4. Phối hợp:

   - Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

   - Ban tổ chức Thành ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

   2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

   - Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thành ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

   -  Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở thành phố, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   -  Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

Ngày đăng: 04/11/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục