Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

BAN TỔ CHỨC

1-Tên cơ quan: Ban Tổ chức Thị ủy Phúc Yên

2- Số điện thoại:0211.3869051 địa chỉ Email:   Bantochucphucyen@gmail.com

3-Họ tên đồng chí Trưởng Ban Tổ chức:

- Đồng chí Nguyễn Văn Bằng - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy.

- Số điện thoại: 0962.869.588

- Địa chỉ Email……

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, điều hành toàn bộ các hoạt động của ban; chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về mọi hoạt động của ban cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chuyên viên trong ban.

            - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí phó trưởng ban và cán bộ, chuyên viên trong ban.

            - Mỗi tháng tổ chức họp ban một lần, tổ chức họp đột xuất khi cần, cuối năm tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của ban trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm sau.

4- .Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó:

4.1. Phó Trưởng ban Thường trực: Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Thị ủy viên.

- Số điện thoại: 0987.256.568

- Địa chỉ Emai: Hoa551977@gmail.com

 Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, chịu trách nhiệm trước trưởng ban về công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác phát triển đảng và các nhiệm vụ khác khi được trưởng ban phân công phụ trách.

4.2. Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Kim Dung

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email:

5- Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

5.1. Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu của Thị ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Thị ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Thị xã.

            - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thị ủy.

            5.2. Nhiệm vụ:

            - Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Thị ủy và Ban thường vụ Thị ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thị xã. Phối hợp với Ban bảo vệ  chăm sóc sức khỏe cán bộ thị xã thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

            - Tham mưu giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban thường vụ Thị ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

            - Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban Đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

            - Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng và đoàn thể của thị xã.

 

            - Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Thị ủy.

Ngày đăng: 04/11/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục