Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

 

 

                Điện thoại: 02113.3869.968

Gmail: phucyen.ttvhtt@gmail.com
I. Cơ cấu tổ chức:

1. Giám đốc trung tâm: Lê Mạnh Linh

- Là người đứng đầu, phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã về mọi hoạt động của Trung tâm; quản lý, điều hành nhân sự, quản lý tài sản và hoạt động của cơ quan; có trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND, UBND thị xã.

- Là tổng biên tập nội dung phát thanh, phó tổng biên tập Cổng thông tin giao tiếp điện tử thị xã; chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý ngành dọc, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã về các nội dung phát thanh, tuyên truyền và nội dung Cổng thông tin giao tiếp điện tử thị xã do Trung tâm phát hành.

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND thị xã và cấp thẩm quyền giao; đôn đốc, kiểm tra và đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

- Chỉ đạo trực tiếp Tổ hành chính tổng hợp.

 

2. Phó giám đốc: Lê Cảnh Hưng

- Gmail: 

- Lĩnh vực phụ trách:

3. Phó giám đốc: Khúc Thị Thái

 

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: biên tập, phóng viên; hoạt động của Cổng thông tin giao tiếp điện tử thị xã; kỹ thuật và truyền thanh cơ sở.

- Chỉ đạo trực tiếp Tổ phát thanh và cổng thông tin. - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

- Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp truyền thanh; sự nghiệp văn hóa - thể thao; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao nhân các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thị xã.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Đài Truyền thanh các xã, phường trong thị xã.

c. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh.

d. Chủ trì, vận hành Cổng Thông tin giao tiếp điện tử thị xã, đảm bảo tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Phúc Yên trên mạng Internet.

e. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật... Tổ chức các hoạt động TDTT, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp luyện tập cho các tổ chức, cá nhân.

g. Tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trên địa bàn thị xã.

h. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân theo quy định của pháp luật.

i. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, TDTT.

k. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống. Bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa.

l. Quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách, nguồn thu từ dịch vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

m. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao.

Ngày đăng: 15/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục