Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

BAN QUẢN LÝ DỰ DÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Tên cơ quan: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng.
- Số điện thoại: 02113.872.886
- Địa chỉ Email: qldadtxd.phucyen@vinhphuc.gov.vn
1 . Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Tạ Quang Trung – Trưởng Ban
Số điện thoại: 0912.209.492
Địa chỉ Email: trungtq2@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
+ Điều hành hoạt động của Ban quản lý dự án; chỉ đạo cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện các dự án được giao;
+ Tham mưu, báo cáo và trình UBND thành phố quyết định các nội dung công việc liên quan đến thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của UBND thành phó;
+ Ký kết các hợp đồng kinh tế và ký thanh toán, thanh lý hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án;
+ Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện công việc theo hợp đồng;
+ Phối hợp với địa phương (Các xã, phường), các phòng ban chuyên môn của thành phố và các sở ban ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án;
+ Quản lý tổ chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan;
+ Thực hiện các công việc của chủ tài khoản như quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án.
2 . Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó:
* Đồng chí: Nguyễn Tiến Anh – Phó trưởng Ban
Số điện thoại: 0904.749.907
Địa chỉ Email: anhnt10@vinhphuc.gov.vn
* Đồng chí: Đỗ Phi Điệp – Phó trưởng Ban
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
* Đồng chí: Nguyễn Mạnh Khuê – Phó trưởng Ban
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
Lĩnh vực phụ trách:
+ Giúp trưởng ban điều hành hoạt động của Ban quản lý dự án; chỉ đạo cán bộ, nhân viên của Ban thực hiện nhiệm vụ được giao;
+ Trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng ban;
+ Kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện công việc theo hợp đồng trong phạm vi công việc được giao;
+ Phối hợp với địa phương (Các xã, phường), các phòng ban chuyên môn của thành phố và các sở ban ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án;
+ Ký thay trưởng ban khi được trưởng ban ủy quyền.
3 . Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban quản lý dự án ĐT&XD thành phố Phúc Yên:
* Chức năng, quyền hạn:
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên giúp UBND thành phố Phúc Yên trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố làm Chủ đầu tư; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngành chức năng đối với các hoạt động liên quan.
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.
* Nhiệm vụ:
Đại diện chủ đầu tư ký kết hợp đồng kinh tế trong xây dựng cơ bản để thực hiện việc xây dựng các công trình do nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, lập và trình thẩm định dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản.
Tham mưu cho UBND thành phố quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện các công việc như: Tư vấn Khảo sát, lập dự án; Tư vấn thiết kế, lập dự toán công trình; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn giám sát thi công …
Tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.
Tổ chức đấu thầu hoặc lựa chọn nhà thầu xây lắp các công trình.
Quản lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (Kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công cùng các đơn vị tư vấn liên quan trong quá trình thi công xây dựng, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động…)
Tổ chức nghiệm thu khối lượng thi công xây lắp hoàn thành và thực hiện thanh toán theo hợp đồng;
Phối hợp với các đơn vị, cơ quan chuyên môn của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng.
Phối hợp với các xã phường, các phòng ban chuyên môn và các sở ban ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Tổ chức nghiệm thu công trình và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.
Yêu cầu, quản lý, giám sát công tác bảo hành công trình.
Thực hiện Quyết toán vốn các công trình hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thực hiện lập dự toán và quyết toán chi phí Ban quản lý dự án hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Theo dõi, tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.
Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND thành phố.
Quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.
Ngày đăng: 09/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục