Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG Y TẾ

1 - Tên cơ quan: Phòng Y tế thị xã Phúc Yên.

2 - Số điện thoại: 0211 3511 812;     Địa chỉ Email: phongyte.py@gmail.com

3 - Họ tên chức danh cấp trưởng: Tôn Mạnh Cường.

- Số điện thoại: 0973 777 222.

- Địa chỉ Email: bstonmanhcuong@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, chịu trách nhiệm trước UBND thị xã toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế.

4- Họ tên, chức danh cấp phó: Vũ Trí Đức

- Số điện thoại: 0977 032 242

- Địa chỉ Email: ducvupy81@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

- Là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước về y tế: dự phòng, khám - chữa bệnh, an toàn thực phẩm.....

- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thị xã, sự chỉ đạo , hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của Sở Y tế;

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngày đăng: 15/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục