Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

- Số điện thoại: 02113.875.181;

- Địa chỉ Email: 

Phongtnmtphucyen@gmail.com

1.Họ tên, chức danh đ/c Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Oanh

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Thị uỷ, HĐND, UBND thành phố và pháp luật về điều hành hoạt động của phòng trong việc tham mưu, công tác quản lý nhà nước về TN&MT, công tác tổ chức cán bộ, chủ tài khoản. Trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thanh tra, kiểm tra. giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai, tài nguyên môi trường; Công tác thi đua khen thưởng; Phối kết hợp với các phòng ban khác của thành phố xét duyệt các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

2. Họ tên,chức danh đ/c Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hạnh

- Số điện thoại:0984.016.568

- Địa chỉ Email: duchanhdk77@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trưởng phòng về các lĩnh vực được phân công. Ký các văn bản, công văn trong lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền; giải quyết một số việc theo sự ủy quyền của trưởng phòng; một trong các phó trưởng phòng được giao nhiệm vụ điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của phòng khi trưởng phòng đi công tác.

3. Họ tên, chức danh đ/c Phó Trưởng phòng: Khổng Ngọc Chính

- Số điện thoại:0914.151.233

- Địa chỉ Email: Khongchinh1978@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trưởng phòng về các lĩnh vực được phân công. Ký các văn bản, công văn trong lĩnh vực được phân công hoặc được ủy quyền; giải quyết một số việc theo sự ủy quyền của trưởng phòng; một trong các phó trưởng phòng được giao nhiệm vụ điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của phòng khi trưởng phòng đi công tác.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng:

- Chức năng: Phòng TN&MT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn thành phố.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

+ Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã .

+ Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Tham gia cùng các cơ quan liên quan trong việc xây dựng bảng các loại giá đất theo hướng dẫn của tỉnh và Sở ngành liên quan; thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê các loại đất; xây dựng, cập nhật thông tin giá đất, xây dựng chính sách dữ liệu về giá đất trên địa bàn thành phố.

+ Thực hiện công tác thẩm định bồi thường GPMB; tham mưu cho UBND thành phố trong việc phê duyệt bồi thường GPMB, thu hồi các dự án trong hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

+ Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường về hoạt động và  tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.

+ Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn các xã, phường.

+ Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và sự phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật./.

Ngày đăng: 08/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục