Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Tên cơ quan: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

2. Số điện thoại: 02113872926

e-mail: pgdphucyen@vinhphuc.edu.vn

3. Cấp trưởng

- Họ và tên:  Đặng Việt Phú

- Số ĐT: 0912017515

- Email: dangvietphu@phucyen.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách bộ phận Tổ chức cán bộ, Tài vụ, Văn phòng.

4. Cấp phó:

4.1. Cấp phó THCS

- Họ và tên:  Bùi Quốc Hoàn

- Số ĐT: 0912338802

- Email: buiquochoan@phucyen.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách cấp học THCS, Giáo dục thường xuyên, Khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục, Công nghệ thông tin, Công tác ngoại khóa trường học.

4.1. Cấp phó Tiểu học

- Họ và tên:  Nguyễn Văn Hữu

- Số ĐT: 0988749938

- Email: nguyenvanhuu@phucyen.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách cấp học Tiểu học, cấp học Mầm non,
Thanh tra giáo dục, Pháp chế

5. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về
giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày đăng: 15/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục