Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

            - Điện thoại: 0211.3.872.892

            - Địa chỉ email: laodongthuongbinhxahoiphucyen@gmail.com

            1. Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bình

 

            - Số điện thoại: 

            - Địa chỉ email: 

            - Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung các lĩnh vực của phòng

            2. Phó trưởng phòng:

            *Nguyễn Thị Hoàng Mai

 

            - Số điện thoại: 0989.641.374

            - Địa chỉ email: hoangmaiphucyen@gmail.com

            - Lĩnh vực phụ trách: phụ trách lĩnh vực Người có công với cách mạng, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

            *Đỗ Đăng Cư

 

            - Số điện thoại:

            - Địa chỉ email: 

            - Lĩnh vực phụ trách:

            3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng 

a. Chức năng

 

Phòng Lao động-TB&XH thị xã Phúc Yên là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn

 

- Trình Uỷ ban nhân dân thị xã:

+ Ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về lao động, thương binh, xã hội trên địa bàn;

+ Chương trình công tác về lao động, thương binh và xã hội.

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện pháp luật về chính sách lao động, việc làm, an toàn lao động, vệ sinh lao động, dạy nghề, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, hỗ trợ hỏa táng của thị xã;

- Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các công trình được giao;

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, sản xuất của tập thể thương binh và người tàn tật, cơ sở giáo dục, cai nghiện ma tuý, mại dâm trên địa bàn thị xã theo phân cấp;

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo, xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội;

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn thị xã, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội với Uỷ ban nhân dân thị xã và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

- Quản lý tài chính, tài sản được giao thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của thị xã.

Trên đây là thông tin về Phòng Lao động-TB&XH thị xã Phúc Yên, phòng báo cáo UBND thị xã./.

Ngày đăng: 01/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục