Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

Đài truyền thanh thị xã Phúc Yên

TỔ CHỨC BỘ MÁY 
Số điện thoại: 02113.872.934

 

I. TRƯỞNG ĐÀI:  (Đang cập nhật)

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung mọi công việc; xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện Chương trình công tác của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác TCCB, tài chính; Tổ Hành chính - Kỹ thuật; tham mưu với lãnh đạo thị xã và các phòng, ban chức năng để kiện toàn bộ máy và cải tao, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật từ Đài thị xã đến các Đài xã, phường; thường trực thi đua - khen thưởng của cơ quan. ký các công văn thuộc phạm vi phụ trách hoặc uỷ quyền cho Phó trưởng Đài ký; chủ tài khoản ngân sách của Đài.

II. PHÓ TRƯỞNG ĐÀI PHỤ TRÁCH:

KHÚC THỊ THÁI

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐÀI: 

1. CHỨC NĂNG: 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện) là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình  thị xã theo quy định của pháp luật. 

2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN: 

2.1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

2.4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

2.5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2.6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.8. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân  thị xã và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thị xã giao theo quy định của pháp luật.

 

 

Ngày đăng: 11/10/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục