Tin Văn hóa xã hội

Ngày Hội đại đoàn kết - sức mạnh của toàn dân tộc

Cách đây 90 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa đầy một năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành “Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh” hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, ở mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ, MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên luôn lấy mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng thành phố Phúc Yên giàu đẹp, văn minh. Trong những năm qua, MTTQ thành phố Phúc Yên và các đoàn thể Nhân dân đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng Đảng và chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của  thành phố.

Ngoài ra,  MTTQ thành phố đã tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, có nhiều hoạt động nổi bật, để lại dấu ấn rõ nét, như: Công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xóa đói, giảm nghèo… Trước yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ thành phố ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là đầu mối củng cố, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Các chương trình giám sát của MTTQ được triển khai thực hiện ngày càng thực chất, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề từ thực tiễn ở cơ sở.

 

Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tại tổ dân phố số 3 phường Xuân Hòa

Những năm qua, MTTQ các cấp trong thành phố đã tổ chức tốt “Ngày hội Đại  đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” với nội dung, hình thức ngày càng đa dạng, phong phú ở 100% các khu dân cư trên địa bàn thành phố, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Ngày Hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư; là biểu hiện sinh động của tinh thần Đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân cần tăng cường quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Qua đó tiếp tục tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước và các địa phương. Tự hào về truyền thống 90 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, (18/11/1930 - 18/11/2020), MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, hào hùng của dân tộc, quê hương; Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, mọi thách thức, tranh thủ thời cơ, khai thác những tiềm năng và lợi thế sẵn có để xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

                                                       Nguyễn Hiền

 

Ngày đăng: 17/11/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*