Thời sự tổng hợp

THÀNH PHỐ PHÚC YÊN PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể các cấp thành phố Phúc Yên đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

 

UBMTTQ thành phố Phúc Yên giám sát tại phường Tiền Châu

Nhằm phát huy hiệu quả nội dung, chương trình giám sát, phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giám sát, phản biện xã hội đến các đoàn viên, hội viên, cán bộ cơ sở. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đến cơ sở đã chủ động nghiên cứu lựa chọn các nội dung giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của các địa phương, đơn vị và những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm; đã bám sát chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đề xuất nội dung giám sát, phản biện, góp ý.

Với phương pháp, cách làm linh hoạt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành phần tham gia giám sát, phản biện và các hình thức giám sát phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, kết quả giám sát, phản biện, góp ý được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân đồng tình cao.Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố đã phát huy vai trò trong hoạt động phản biện xã hội. Qua đó, phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của một số đoàn thể chính trị - xã hội vẫn còn bộc lộ những hạn chế: Một số cơ sở chưa phát huy được vai trò chủ động giám sát của nhân dân; công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức các cuộc giám sát ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Hoạt động phản biện xã hội chủ yếu vẫn là góp ý kiến, kiến nghị về chủ trương, chính sách, chưa đưa ra được nhiều ý kiến ở mức độ chuyên sâu... Điều đó đòi hỏi, MTTQ các cấp phải tiếp tục đổi mới việc tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở để tạo niềm tin cho nhân dân.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do giám sát, phản biện là việc khó, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực nhạy cảm, do vậy nhận thức và trách nhiệm phối hợp của một bộ phận cán bộ, đảng viên là đối tượng giám sát chưa cao. Năng lực thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ cấp xã, phường còn hạn chế, rất ít người được đào tạo chính quy về luật, đa số chưa có kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện. Cấp uỷ, chính quyền ở một số nơi chưa quan tâm định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, quan điểm, tính chất, nội dung của Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; hướng dẫn MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, thực hiện tốt Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).Thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Thông qua đó phát hiện những nội dung nhân dân đang quan tâm để thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham mưu với cấp ủy chuẩn hóa đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể.

Việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội phải gắn với việc phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đông đảo người dân quan tâm. Có như vậy, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới được phát huy, từ đó, người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                                        Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 31/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*