Thời sự tổng hợp

Phúc Yên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Những năm qua, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phúc Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế - xã hội phát triển.

Để làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Phúc Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, từ đó, đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hàng năm, Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về THTK, CLP gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai; lấy kết quả THTK, CLP là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua khen thưởng. Nhờ vậy, các phong trào, cuộc vận động thi đua THTK, CLP thu hút đông đảo CBCCVC, người dân tham gia trên tất cả lĩnh vực của đời sống.

UBND thành phố Phúc Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực như: Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên; việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước; việc mua sắm trang thiết bị; quản lý, sử dụng xe công...Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, dẫn đến các dự án đầu tư kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Việc THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường của thành phố có sự chuyển biến tích cực. Các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước được các cấp, ngành của thành phố thực hiện nghiêm túc. Công tác giao dự toán cho các đơn vị dự toán ngân sách cấp thành phố, xã, phường được triển khai kịp thời, đáp ứng các nhiệm vụ chi đúng mục đích theo quy định. Thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, tiết kiệm 10% chi thương xuyên. Theo đó, kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 5 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố đã giảm so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể: giảm 58,84% tương ứng với trên 12,6 tỷ đồng chi thanh toán dịch vụ công cộng; giảm 25,2% tương ứng với trên 470 triệu đồng chi vật tư văn phòng; giảm 46,5% chi mua sắm tài sản và các thiết bị chuyên dùng…Có được kết quả đó là do việc chấp hành chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện theo đúng định mức, tiêu chuẩn, sắp xếp lại nhiệm vụ chi hợp lý, đúng mục đích và có hiệu quả. Việc mua sắm trang bị, quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc… được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. UBND thành phố nghiêm cấm dùng phương tiện thông tin liên lạc, máy tính, máy in… của cơ quan vào việc cá nhân.

Việc THTK,CLP trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng được các cấp, ngành chức năng của thành phố thực hiện nghiêm túc. UBND thành phố tổ chức rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư của Nhà nước, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng những chưa bố trí đủ vốn, các dự án trọng điểm, cấp bách. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã phế duyệt chủ trương đầu tư 01 dự án; phê duyệt kế hoạch đấu thầu 20 dự án; phê duyệt hồ sơ mời thầu 05 gói thầu; phê duyệt kết quả đấu thầu 01 gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 0,1%. Công tác quyết toán vốn đầu tư được UBND thành phố tăng cường chỉ đạo. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đóc các đơn vị thực hiện rà soát, xử lý tình trạng chậm quyết toán theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, UBND thành phố đã thẩm tra và phê duyệt quyết toán 16 dự án với giá trị trên 88 tỷ đồng. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán được thực hiện đúng quy định.

Trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý sử dụng lao động, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ số lượng biên chế được giao, chỉ thực hiện tuyển dụng CBCCVC mới không quá 50 % số CBCCVC đã thực hiện tinh giản biên chế hoặc đã thôi việc, nghỉ hưu. Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, tránh chồng chéo… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hiệu suất lao động của đội ngũ CBCCVC.

Trong thời gian tới, để công tác THTK, CLP đạt kết quả hơn nữa, cấp ủy, chính quyền thành phố Phúc Yên tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành chức năng, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác THTK, CLP; Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, chi tiêu ngân sách, tài sản công, tài nguyên thiên nhiên theo quy định mới để đáp ứng yêu cầu THTK, CLP, CCHC được kịp thời; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt, trong thực hiện các dịch vụ công để vừa rút ngắn thời gian, giảm nhân lực, chi phí xã hội, vừa phục vụ tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp; Tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí; gắn kết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Lan Phương

Ngày đăng: 12/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*