Tin Văn hóa xã hội

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của phụ nữ cũng như năng lực, trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị thành phố Phúc Yên. Việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” phải phát huy được tính tự giác, giúp đỡ lẫn nhau của các hộ gia đình, sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội; huy động được các nguồn lực, sự phối hợp của các ban, ngành chức năng trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động tại địa phương.

1. Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của phụ nữ và cộng đồng về xây dựng nông thôn mới và các nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị truyền thông, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, giúp chuyển đổi hành vi và nâng cao trách nhiệm cho cán bộ Hội các cấp và hội viên phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh và 8 tiêu chí Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT & TT thành phố, Ban Tuyên giáo thành ủy chủ động xây dựng chuyên mục; bản tin tuyên truyền của Hội để tuyên truyền nông thôn mới tun truyền về nếp sống văn hóa đô thị, các mô hình tiên tiến, sáng kiến hay của Hội phụ nữ cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động toàn thể toàn bộ cán bộ, phụ nữ và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương chính của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và những nội dung cơ bản của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Thường xuyên phát hiện, tuyên truyền, biểu dương điển hình, tập thể các nhân phụ nữ và các hộ gia đình trong thực hiện cuộc vận động và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua các hình thức sinh hoạt Hội, các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

 

2. Tổ chức rà soát, tổng hợp, giúp đỡ, đánh giá thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng địa phương

- Đầu năm các cơ sở Hội chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức rà soát và lập danh sách các hộ gia đình tại địa phương chưa đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng 5 không, 3 sạch”  (hộ gia đình hội viên và hộ gia đình phụ nữ).

- Trên cơ sở kết quả rà soát, lập kế hoạch giúp đỡ các hộ gia đình chưa đạt tiêu chí, hướng dẫn Chi hội cho các hộ lựa chọn và phấn đấu đạt tiêu chí nào trong từng năm, không nhất thiết phải đạt cả 8 tiêu chí trong một năm đảm bảo mỗi cơ sở Hội ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí và phải có địa chỉ cụ thể.

- Phối hợp đề xuất với UB.MTTQ cùng cấp trong việc bình xét, đánh giá, công nhận các gia đình đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Gia đình văn hóa” tại địa phương.

3. Tổ chức các hoạt động thực hiện 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

- Mỗi cơ sở Hội đăng ký với Cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp để tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tiếp tục triển khai các Đề án của Chính phủ: Dự án 2 "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"; Đề án 404 Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”; Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới"...

- Tổ chức các hoạt động hưởng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình (25/11).

3.1. Thực hiện tiêu chí “Không nghèo” góp phần thực hiện tiêu chí Nông thôn mới số 9,10,11,12

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và phụ nữ nghèo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện tiêu chí Nông thôn mới số 9,10,11,12…

- Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động tín dụng tiết kiệm của Hội và mô hình tiết kiệm tín dụng.

 - Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

- Vận động phụ nữ tiết kiệm gắn với mua bảo hiểm y tế và an sinh xã hội. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tiết kiệm có mục đích để góp phần giảm nghèo đa chiều.

- Hỗ trợ phụ nữ tham gia các hình thức tổ chức kinh tế tập thể, liên kết sản xuất kinh doanh; tiếp tục xây dựng và duy trì mô hình liên kết sản xuất kinh doanh: tổ hợp tác, hợp tác xã của phụ nữ, doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phụ nữ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và biểu dương tôn vinh phụ nữ trên các lĩnh vực.

3.2. Thực hiện tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, tiêu chí “Không có bạo lực gia đình”, “Không vi phạm chính sách dân số”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học” góp phần thực hiện tiêu chí Nông thôn mới số 14,15,16,18,19

- Hội LHPN các cấp chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng, các đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, của nam giới và của cả cộng đồng trong việc xây dựng gia đình; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, luật pháp như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…

- Xây dựng các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc, phổ biến pháp luật kết hợp tư vấn pháp luật và trợ lý pháp lý cho phụ nữ nông thôn tại cộng đồng; tích cực tham gia hội thẩm, tổ hoà giải tại cộng đồng.

- Phổ biến, cung cấp cho phụ nữ kiến thức, kỹ năng sống, kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Mỗi cơ sở Hội lựa chọn, duy trì một hình thức thể thao, văn nghệ để vận động phụ nữ tham gia.

3.3. Thực hiện các tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới số 2,17

- Tuyên truyền, vận động gia đình hội viên, phụ nữ tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh chuồng trại, khu chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh, thực hiện thu gom rác thải ngay từ trong gia đình, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của phụ nữ về bảo vệ môi trường; vận động phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm: Triển khai các mô hình “Sản xuất thực phẩm sạch”, “Tiêu dùng sạch trong hội viên, phụ nữ; phát hiện, phản ánh về các sản phẩm hoặc hành vi sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hành vi gây ô nhiễm  môi trường. Xây dựng, phát triển nhóm mô hình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, kết nối người tiêu dùng với người sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn, mô hình phụ nữ tiểu thương thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối…

- Chủ động đề xuất với UBND cùng cấp về việc phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể đánh giá nội dung “3 sạch” trong tiêu chí 17.6 về nông thôn mới đối với tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để đưa vào kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tổ chức các hoạt động vận động phụ nữ thực hiện “3 sạch” góp phần thực hiện chỉ tiêu 17.6, tiêu chí 17 về nông thôn mới trong đó chú trọng về an toàn vệ sinh thực phẩm ở tất cả các nhóm đối tượng: Sản xuất chế biến, tiêu dùng, duy trì, nhân rộng các mô hình về phụ nữ bảo vệ môi trường; nhân rộng vận động phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

3.4 Xây dựng và nhân diện các mô hình thực hiện cuộc vận động:

- Tiếp tục duy trì, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả hoạt động của các mô hình hỗ trợ thực hiện cuộc vận động:

+ Mô hình HTX “Phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường”, mô hình về  Phụ nữ bảo vệ môi trường, tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, mô hình phụ nữ không sử dụng túi nilon, mô hình phân loại rác thải tại gia đình, mô hình  “Nhà sạch, vườn xanh”; mô hình “ Đường hoa phụ nữ”…

+ Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”.

+ Xây dựng và nhân diện mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới” tại các Chi hội xã.

+ Xây dựng và nhân diện mô hình ATTP: Thực phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống, mô hình “Rau an toàn”, “Bếp xanh hạnh phúc”…

+ Xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp kiểu mẫu.

4. Công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá sơ kết, khen thưởng:

- Các cấp Hội tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Cuộc vận động; đánh giá vai trò của các cấp Hội trong việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Phát hiện và đề xuất với chính quyền, ngành chức năng và các cấp Hội thành phố biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân, hộ gia đình và tập thể thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với sơ, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ./.

 

Tạ Giang-Hội LHPN thành phố

Ngày đăng: 04/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*