Thông tin cần biết

QUYẾT ĐỊNH (30/08/2019)

Về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc...

CÔNG ĐIỆN (01/09/2019)

ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI...

VĂN BẢN QPPL (29/08/2019)

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL VÀ VĂN BẢN CÓ CHỨA QPPL CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG...

KẾ HOẠCH (20/08/2019)

Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

BÁO CÁO (20/08/2019)

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ...

THÔNG BÁO (19/08/2019)

LỊCH TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ, KỲ 2 THÁNG 8/2019...

THÔNG BÁO (19/08/2019)

kết quả tiếp công dân kỳ 1 tháng 8/2019...

THÔNG BÁO (08/08/2019)

LỊCH TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ, KỲ 1 THÁNG 8 NĂM 2019...

KẾ HOẠCH (07/08/2019)

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG QUA THI TUYỂN...

BÁO CÁO (06/08/2019)

Công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn thành phố Phúc Yên...