Thông tin cần biết

QUYẾT ĐỊNH (10/01/2020)

Về việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke...

THÔNG BÁO (02/01/2020)

Kết quả tiếp công dân kỳ 2 tháng 12/2019...

GIẤY MỜI (02/01/2020)

Về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI để thông báo kết quả kỳ họp, phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp thứ 14...

THÔNG BÁO (24/12/2019)

Về việc làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật...

THÔNG BÁO (20/12/2019)

Kết quả tiếp công dân kỳ 1 tháng 12/2019...

THÔNG BÁO (20/12/2019)

Về việc duy trì quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ...

THÔNG BÁO (20/12/2019)

Về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền quản lý người lao động địa phương sang trung Quốc làm việc...

CÔNG VĂN (20/12/2019)

Về việc thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 theo chương trình EPS...

QUYẾT ĐỊNH (02/12/2019)

Ủy quyền quản lý Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Phúc Yên...

THÔNG BÁO (29/11/2019)

Về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Bà Nguyễn Thị Quốc Cơ, địa điểm: phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên...